Regulamin sklepu internetowego gino-rossi.com

Ładuję...

Treść poniższego regulaminu jest dostępna w formacie PDF. Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF można pobrać ze strony producenta.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
V. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
VI. REKLAMACJA PRODUKTU
VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
IX. LICENCJA
X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
XI. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU
XII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI
XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

Załączniki:

1. Wzór formularza odstąpienia od umowy zawartej na odległość

Sklep Internetowy  www.gino-rossi.com  dba  o  prawa  Konsumenta.  Konsument  nie  może  zrzec  się  praw przyznanych  mu  w  Ustawie  o  Prawach  Konsumenta.  Postanowienia  umów  mniej  korzystne  dla Konsumenta  niż  postanowienia  Ustawy  o  Prawach  Konsumenta  są  nieważne,  a  w  ich  miejsce  stosuje się  przepisy  Ustawy  o  Prawach  Konsumenta.  Postanowienia  niniejszego  Regulaminu  nie  wyłączają ani  nie  ograniczają  jakichkolwiek  praw  Konsumentów  przysługujących  im  na  mocy  bezwzględnie wiążących  przepisów  prawa,  a  ewentualne  wątpliwości  należy  tłumaczyć  na  korzyść Konsumenta.  W  przypadku  ewentualnej  niezamierzonej  niezgodności  postanowień  niniejszego Regulaminu  z  powyższymi  przepisami,  pierwszeństwo  mają  te  przepisy  i Gino Rossi S.A. oraz  Sprzedawca  je  stosują.

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.gino-rossi.com prowadzony jest przez Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku, adres: ul. Owocowa 24, 76-200 Słupsk (adres stanowi adres do doręczeń), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000043459, REGON 771479103, NIP 839020228, kapitał zakładowy 85 416 547,50 zł opłacony w całości, adres e-mail: [email protected], nr telefonu do kontaktu +48 59 842 26 08 (opłata jak za połączenie standardowe - wg cennika właściwego operatora), dalej: Gino Rossi S.A.
2. Korzystanie ze Sklepu Internetowego wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, Wymagań Technicznych.
3. Regulamin skierowany jest zarówno do Klientów będących, jak i niebędących Konsumentami, korzystających ze Sklepu Internetowego, Usług Elektronicznych lub zawierających Umowy Sprzedaży (z wyjątkiem pkt XII Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do Klientów niebędących Konsumentami).
4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Klienta Zamówienia lub Rezerwacji.
5. Informacje prezentowane w Sklepie Internetowym lub, w przypadku składania Zamówień z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży, o której mowa w pkt III ust. 6 lit. a Regulaminu, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
6. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:


a. BOK – Biuro  Obsługi  Klienta  Gino Rossi S.A.,  które  udziela  Klientom  informacji  w  zakresie prowadzonej przez  Sklep  Internetowy  działalności,  w  tym  na  temat  Produktów,  Sklepu Internetowego,  Regulaminu oraz  aktualnych  Promocji,  w  Dni  Robocze,  w  godzinach  wskazanych  w  Sklepie  Internetowym  w  zakładce  „Kontakt”,  pod  wskazanymi  tam  numerami  telefonu  i  adresem  e-mail, za  pośrednictwem  chatu  w  Sklepie  Internetowym  (o  ile  taka  funkcjonalność  została udostępniona) oraz  formularza  kontaktowego  w  Sklepie  Internetowym  w  zakładce  „Kontakt”.  Koszt połączenia  z  Biurem  Obsługi  Klienta  -  opłata  jak  za  połączenie  standardowe  ( wg cennika  właściwego  operatora).
b. CENA – określona w złotych polskich lub w innej walucie kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należnego Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Produktu na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego. Cena nie zawiera kosztów dostawy, chyba że warunki Promocji stosowanej przez Sklep Internetowy stanowią inaczej.
c. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. HASŁO –ciąg  znaków  alfanumerycznych,  konieczny  do  dokonania  autoryzacji  w  trakcie uzyskiwania dostępu  do  Konta,  określony  przez  Klienta  podczas  tworzenia  Konta.  Rejestracja  Konta wymaga  dwukrotnego  powtórzenia  Hasła  w  celu  umożliwienia  wykrycia  i  skorygowania  ewentualnych błędów.  Klient  jest  zobowiązany  do  zachowania  Hasła  w  poufności  ( do nieujawniana  go  jakimkolwiek  osobom  trzecim).   Gino Rossi S.A.  udostępnia  Klientowi  wielokrotną możliwość  zmiany  Hasła.
d. KLIENT– (1)  osoba  fizyczna;  albo  działająca  przez  osobę  umocowaną  (2)  osoba  prawna;  albo  (3)  jednostka  organizacyjna  nieposiadająca  osobowości  prawnej,  której  ustawa  przyznaje zdolność prawną;  posiadająca  pełną  zdolność  do  czynności  prawnych.  W  przypadku  gdy  Klientem jest  osoba  fizyczna  o  ograniczonej  zdolności  do  czynności  prawnych,  zobowiązuje  się  ona uzyskać  prawnie  skuteczną  zgodę  swojego  przedstawiciela  ustawowego  na  zawarcie  Umowy  o  Świadczenie  Usług/Umowy  Sprzedaży  oraz  okazać  taką  zgodę  na  każde  żądanie Gino Rossi S.A. lub Sprzedawcy, przy  czym  co  do  zasady  Umowy  Sprzedaży  zawierane  za pośrednictwem Sklepu  Internetowego mają  charakter  umów  powszechnie  zawieranych  w  drobnych  bieżących  sprawach  życia  codziennego.
e. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
f. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
g. KONTO – Usługa  Elektroniczna,  oznaczony  indywidualną  nazwą  (Loginem)  i  Hasłem  podanym przez Klienta  zbiór  zasobów  w  systemie  teleinformatycznym  Gino Rossi S.A.,  pozwalający  na  korzystanie przez  Klienta  z  dodatkowych  funkcjonalności/usług.  Klient  uzyskuje  dostęp  do  Konta  za  pomocą  Loginu  i  Hasła.  Klient  loguje  się  na  swoje  Konto  po  dokonaniu  rejestracji  w  Sklepie Internetowym. Konto  może  umożliwiać w  szczególności  zapisywanie  i  przechowywanie informacji o danych  adresowych  Klienta  do  wysyłki  Produktów,  śledzenie  statusu  Zamówienia,  dostęp  do  historii Zamówień  i  Rezerwacji  oraz  innych  usług  udostępnianych  przez  Gino Rossi S.A.  Gino Rossi S.A. może  udostępnić  inny  sposób  rejestracji  lub  logowania,  w  tym  za  pośrednictwem  podmiotów trzecich.  Dostępne  sposoby  rejestracji  i  logowania  każdorazowo  wynikają  z  bieżących  funkcjonalności  Sklepu  Internetowego.
h. KOSZYK – usługa udostępniana każdemu Klientowi, który korzysta ze Sklepu Internetowego, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia jednego lub kilku Produktów, dokonania Rezerwacji, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenia podsumowania Ceny poszczególnych Produktów i wszystkich Produktów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki), wyświetlenia przewidywanego terminu dostawy Produktów. Dostępne opcje Koszyka każdorazowo wynikają z bieżących funkcjonalności Sklepu Internetowego.  Koszyk może gromadzić w szczególności składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. w ramach jednego Zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży. W celu zachowania możliwie wysokiej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Sprzedawca może wprowadzić maksymalny limit Produktów lub limit łącznej Ceny Produktów możliwych do dodania do Koszyka w ramach jednego Zamówienia lub jednej Rezerwacji. W przypadku przekroczenia tego limitu Klientowi zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o kontakt ze Sprzedawcą w razie chęci zawarcia Umów Sprzedaży lub dokonania Rezerwacji na większą ilość Produktów.
i. LOGIN – w szczególności adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu Internetowego podczas tworzenia Konta. W zależności od dostępnych sposobów rejestracji lub logowania loginem może być inny identyfikator niż adres e-mail.
j. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, za pośrednictwem Sklepu Internetowego, za zapłatą Ceny, lub przedmiotem Rezerwacji. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe.
k. PROMOCJE – szczególne warunki sprzedaży lub świadczenia usług, uregulowane na zasadach wyrażonych w ramach Sklepu Internetowego, proponowane przez Sprzedawcę lub inny właściwy podmiot, o którym Klient zostanie poinformowany w ramach Promocji, w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych, jak np. obniżenie Ceny lub kosztów wysyłki.
l. REGULAMIN/UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – niniejszy  dokument  określający  zasady  zawierania Umów  Sprzedaży  oraz  zasady  świadczenia  i  korzystania  z  usług  udostępnianych  przez Gino Rossi S.A. za  pośrednictwem  Sklepu Internetowego  na  rzecz  Klientów,  w  tym  z  usługi  Rezerwacji.  Regulamin  określa  prawa  i  obowiązki  Klienta  i  Sprzedawcy.  W  zakresie  usług  świadczonych drogą  elektroniczną  niniejszy  Regulamin  jest  regulaminem,  o  którym  mowa  w  art.  8  ustawy  z  dnia 18  lipca  2002  r.  o  świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną.
m.    REZERWACJA -usługa  udostępniana  Klientom  poprzez  Sklep Internetowy, umożliwiająca, zarezerwowanie  wybranych  Produktów  w  celu  ich  obejrzenia/przymierzenia  w  wybranym Salonie  i  ewentualnego  zakupu.  Dokonanie  Rezerwacji  nie  stanowi  zawarcia  ani  zobowiązania do  zawarcia  Umowy  Sprzedaży  ani  nie  stanowi  zobowiązania  do  zawarcia  umowy  sprzedaży  zarezerwowanego  Produktu  w  Salonie.  Rezerwacja  jest  aktywna  (tj.  Produkt  oczekuje na  odbiór  w  Salonie)  od  momentu  potwierdzenia  przez  Sprzedawcę  dotarcia  Produktu  do  Salonu do  zakończenia  pracy  Salonu  w  kolejnym  dniu  pracy  Salonu,  chyba  że  Sprzedawca  wyraźnie zaznaczył  inaczej  w  ramach  bieżących  funkcjonalności  Sklepu  Internetowego;  Zawarte  w Regulaminie  postanowienia  dotyczące  Rezerwacji  stosowane  będą  od  momentu  udostępnienia  tej  usługi  w  Sklepie  Internetowym  oraz  zależnie  od  jej  dalszej  dostępności;
n. SALON - sklep  stacjonarny  prowadzony  przez  Gino Rossi S.A.  lub  inny  właściwy  podmiot  trzeci współpracujący  z Gino Rossi S.A. i  prowadzący  sprzedaż  stacjonarną  w  Salonie.  Lista  dostępnych Salonów  może  być  udostępniana  przy  składaniu  Zamówienia  /  dokonywaniu  Rezerwacji.
o. SKLEP INTERNETOWY - platforma  umożliwiająca  składanie  Zamówień  oraz  dokonywanie Rezerwacji  przez  Klienta  oraz  świadczenie  usług  udostępnianych  przez  Gino Rossi S.A., prowadzona przez  Gino Rossi S.A.,  stanowiąca  zespół  połączonych  ze  sobą  stron  internetowych,  dostępna pod  adresem  internetowym:  www.gino-rossi.com. ).
p. SPRZEDAWCA – MODIVO  S.A.  z siedzibą  w  Zielonej  Górze,  ul.  Nowy  Kisielin -  Nowa  9, 66-002  Zielona  Góra,  której  akta  przechowuje  Sąd  Rejonowy  w  Zielonej  Górze  VIII  Wydz.  Gosp. KRS, pod  numerem  KRS:  0000541722 , NIP:  9291353356 , REGON:  970569861 , BDO:  000031285 o  kapitale  zakładowym:  2  000  000  zł,  wpłaconym  w  całości;  adres  poczty  elektronicznej: [email protected],  numer  telefonu  kontaktowego:  (+48)  22  123  01  25  (opłata  jak  za  połączenie  standardowe  -  wg  cennika  właściwego  operatora).
q. TREŚĆ/TREŚCI – elementy  tekstowe,  graficzne  lub  multimedialne  (np.  informacje  o Produktach,  zdjęcia  Produktów,  filmy  promocyjne,  opisy,  komentarze)  w  tym  utwory  w  rozumieniu ustawy  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  oraz  wizerunki  osób  fizycznych,  jakie  są rozpowszechniane w  ramach  Sklepu  Internetowego  przez  odpowiednio  Gino Rossi S.A., Sprzedawcę,  kontrahentów  Sprzedawcy,  Klienta  albo  inną  osobę  korzystającą  ze  Sklepu  Internetowego.
r. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa  sprzedaży  w  rozumieniu  przepisów  Kodeksu  cywilnego,  zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego, dotycząca  sprzedaży  przez  Sprzedawcę  na  rzecz  Klienta  Produktu  za  zapłatą  Ceny powiększonej  o  ew.  opłaty  dodatkowe,  w  tym  koszty  wysyłki,  której  warunki  określa  w szczególności  niniejszy  Regulamin.  Umowa  Sprzedaży  jest  zawierana  pomiędzy  Klientem  a Sprzedawcą  z  wykorzystaniem  środków  porozumiewania  się  na  odległość,  po  akceptacji Zamówienia przez  Sprzedawcę  na  zasadach  określonych  w  niniejszym  Regulaminie.  Umowa  Sprzedaży określa  w  szczególności  Produkt,  jego  główne  cechy,  Cenę,  koszty  wysyłki  oraz  inne  istotne warunki.  Każdy  Produkt  jest  przedmiotem  odrębnej  Umowy  Sprzedaży.  Sprzedawca  może  zawrzeć  Umowę  Sprzedaży  z  Klientem  niebędącym  Konsumentem  także  w  wyniku  zawarcia porozumienia  z  pominięciem  procedury  określonej  w  niniejszym  Regulaminie,  co  na  żądanie którejkolwiek  ze  stron  Umowy  Sprzedaży  zostanie  potwierdzone  w  formie  wiadomości  e-mail.  Nie stanowi  zawarcia  Umowy  Sprzedaży,  ani  zobowiązania  do  jej  zawarcia,  dokonanie  Rezerwacji.
s. USŁUGA ELEKTRONICZNA –świadczenie  przez Gino Rossi S.A. usług  drogą  elektroniczną  w  rozumieniu  ustawy  z  dnia 18  lipca  2002  r.  o  świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną,  na  rzecz  Klienta za  pośrednictwem  Sklepu  Internetowego,  zgodnie  z  umową  o  świadczenie  usług.
t. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
u. WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu ; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; w przypadku zawierania Umowy Sprzedaży drogą telefoniczną: (6) z wykorzystaniem telefonu. By zawrzeć Umowę Sprzedaży Klient musi posiadać aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
v. ZAMÓWIENIE – oświadczenie  woli  Klienta  wyrażające  bezpośrednią  wolę  zawarcia  Umowy Sprzedaży  na  odległość  składane  z  wykorzystaniem  środków  porozumiewania  się  na  odległość, określające  Produkt,  co  do  którego  Klient  składa  ofertę  zawarcia  Umowy  Sprzedaży ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz  dane Klienta  konieczne  dla  ewentualnego  zawarcia  i  wykonania  Umowy  Sprzedaży.  Zamówienie każdego  Produktu  będzie  traktowane  jako  niezależna  oferta  Klienta  zawarcia  Umowy  Sprzedaży (ułatwienie techniczne).  Zamówieniu  może  zostać  nadany  jeden  numer,  a  wszystkie  oferty  będą  procedowane równolegle.  Akceptacja Zamówienia  oznacza  zawarcie  Umowy  Sprzedaży  (patrz powyżej).

 

II. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1. Gino Rossi S.A.  świadczy  za  pośrednictwem  Sklepu  Internetowego  nieodpłatnie  następujące Usługi  Elektroniczne  na  rzecz  Klientów  obejmujące  w  szczególności  (katalog  usług  może  się różnić  w  zależności  od  bieżących  funkcjonalności  Sklepu  Internetowego  udostępnionych  przez Gino Rossi S.A.):

a. Konto,
b. umożliwianie  Klientom  składania  Zamówień,  dokonywania  Rezerwacji  oraz  zawierania ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego Umów Sprzedaży,  na  zasadach  określonych  w  niniejszym  Regulaminie;
c. prezentowanie Klientom dopasowanych do ich zainteresowań treści reklamowych;
d. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
e. umożliwienie  przeglądania  Treści  umieszczonych  w  ramach  Sklepu Internetowego.

2. Gino Rossi S.A.  dodatkowo,  na  rzecz  Klientów  którzy  utworzyli  Konto,  może  świadczyć  nieodpłatnie  za  pośrednictwem  Sklepu  Internetowego  następujące  usługi:

a. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta (za pomocą przeglądarki lub Aplikacji);
b. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta historii Zamówień i Rezerwacji.

3. Korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie kolejnych kroków przez Klienta:

a. wypełnieniu formularza rejestracji i zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu,
b. kliknięciu pola „Zarejestruj” lub równoważnego.

Gino Rossi S.A.  może  udostępnić  inne  sposoby  rejestracji  w  Sklepie  Internetowym.  Działania jakie  Klient  musi  wykonać  w  takich  przypadkach  w  celu  dokonania  skutecznej  rejestracji wynikają  każdorazowo  z  bieżących  funkcjonalności  Sklepu  Internetowego.  Gino Rossi S.A. dochowa należytej  staranności,  aby  w  ramach  Sklepu  Internetowego  wyjaśnić  Klientowi  wszystkie  niezbędne  działania,  które  ten  powinien  podjąć  w  powyższym  celu.

4. Umowa  o  Świadczenie  Usług  zostaje  zawarta  z  chwilą  otrzymania  przez  Klienta potwierdzenia  zawarcia  Umowy  o  Świadczenie  Usług  wysłanego  przez  Gino Rossi S.A.  na  adres email  podany  przez  Klienta  w  toku  rejestracji.  Konto  świadczone  jest  nieodpłatnie  przez  czas nieoznaczony.  Klient  może,  w  każdej  chwili  i  bez  podania  przyczyny,  usunąć  Konto  poprzez wysłanie  żądania  do  Gino Rossi S.A.,  w  szczególności  za  pośrednictwem  poczty  elektronicznej  na adres: [email protected]  lub  też  pisemnie  na  adres:  ul. Owocowa 24, 76-200 Słupsk, .  Gino Rossi S.A.  może  udostępnić  również  inne  sposoby  usunięcia  Konta.  Założenie Konta  co  od  zasady  nie  jest  wymagane,  aby  złożyć  Zamówienie  lub  dokonać  Rezerwacji w  Sklepie  Internetowym.  W uzasadnionych  przypadkach  Gino Rossi S.A.  może jednak  wprowadzić  takie  ograniczenie.
5. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.
6. Koszyk  świadczony  jest  nieodpłatnie  oraz  ma  charakter  jednorazowy  i  ulega  zakończeniu  z  chwilą złożenia  Zamówienia  lub  Rezerwacji  za  jego  pośrednictwem  albo  z  chwilą  wcześniejszego zaprzestania  składania  Zamówienia  lub  Rezerwacji  za  jego  pośrednictwem  przez Klienta.  Koszyk  zapamiętuje  informacje  o  Produktach  wybranych  przez  Klienta  również  po zakończeniu  sesji  przeglądarki  ,  w  tym  również  wylogowaniu,  przez  okres  nie  dłuższy niż  7  dni,  jednak  nie  zapewnia  dostępności  egzemplarzy  wybranych  przez  Klienta  Produktów w  celu  umożliwienia  złożenia  Zamówienia  lub  dokonania  Rezerwacji  w  późniejszym terminie. Sprzedawca ma możliwość wprowadzenia limitu Produktów lub limitu łącznej Ceny Produktów możliwych do dodania do Koszyka w ramach jednego Zamówienia lub jednej Rezerwacji. W przypadku przekroczenia określonego limitu Klientowi zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o kontakt ze Sprzedawcą w razie chęci zawarcia Umów Sprzedaży lub dokonania Rezerwacji na większą ilość Produktów.
7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu Internetowego formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
b. niezwłocznego  aktualizowania  danych,  w  tym  danych  osobowych,  podanych  przez  Klienta w  związku  z  zawarciem  Umowy  o  Świadczenie  Usług  lub  Umowy  Sprzedaży, w  szczególności  w  zakresie  w  jakim  jest  to  konieczne  dla  prawidłowego  ich  wykonania; Klient  ma  możliwość  zmiany  danych  wprowadzonych  podczas  tworzenia  Konta  w  każdym  czasie  korzystając  z  opcji  dostępnych  w  ramach  Konta;
c. korzystania  z  usług  i  funkcjonalności  udostępnianych  przez  Gino Rossi S.A.  w  sposób  niezakłócający  funkcjonowania    Sklepu  Internetowego  (za działanie zakłócające funkcjonowanie Sklepu Internetowego może być uznane w szczególności składanie Zamówień w sposób uzasadniający podejrzenie korzystania z narzędzi automatyzujących proces składania Zamówień, w szczególności botów, lub korzystanie z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Gino Rossi S.A. w sposób wskazujący na zamiar naruszenia postanowień Regulaminu lub przepisów prawa)
d.korzystania  z  usług  i  funkcjonalności  udostępnianych  przez  Gino Rossi S.A.  w  sposób  zgodny z  przepisami  prawa,  postanowieniami  Regulaminu,  a  także  z  przyjętymi  w  danym  zakresie  zwyczajami  i  zasadami  współżycia  społecznego;
e. korzystania  z  usług  i  funkcjonalności  udostępnianych  w Sklepie Internetowym  w  sposób  nieuciążliwy  dla  pozostałych  Klientów  oraz  dla  Sprzedawcy i Gino Rossi S.A.;
f. terminowej        zapłaty Ceny i  innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego kosztów w  pełnej  wysokości;
g. terminowego  odbioru  Produktów  zamówionych  przy  wykorzystaniu  sposobu  dostawy  i  płatności  za  pobraniem,  oraz  będących  przedmiotem  Rezerwacji;
h. niedostarczania  i  nieprzekazywania  w  ramach  Sklepu Internetowego  Treści  zabronionych  prawem,  w  szczególności Treści  naruszających  majątkowe  prawa  autorskie  osób  trzecich  albo  ich  dobra  osobiste;
i. niepodejmowania działań takich jak:

- rozsyłanie  lub  umieszczanie  w  Sklepie  Internetowym  niezamówionej  informacji  handlowej lub  umieszczanie  jakichkolwiek  Treści  naruszających  przepisy  prawa  (zakaz umieszczania  treści  bezprawnych);
- podejmowanie  czynności  informatycznych  lub  wszelkich  innych  czynności  mających  na celu  wejście  w  posiadanie  informacji  nieprzeznaczonych  dla  Klienta,  w  tym  danych  innych Klientów  lub  ingerencję  w  zasady  lub  techniczne  aspekty  funkcjonowania  Sklepu Internetowego  i  realizowania  płatności;
- modyfikowanie  w  sposób  nieuprawniony  Treści  dostarczanych  przez  Gino Rossi S.A. lub Sprzedawcę,  w  szczególności  podanych  w  ramach  Sklepu  Internetowego Cen  lub  opisów  Produktów.

8. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych lub Aplikacji można składać np. pisemnie  na  adres: 

a.ul. Owocowa 24, 76-200 Słupsk;
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];

9. Zaleca się  podanie  przez  Klienta  w opisie  reklamacji: (1)  informacji  i  okoliczności dotyczących przedmiotu  reklamacji,  w  szczególności  rodzaju  i  daty  wystąpienia nieprawidłowości; (2)  żądania  Klienta  oraz  (3)  danych  kontaktowych  składającego  reklamację  – ułatwi  to  i  przyspieszy  rozpatrzenie  reklamacji  przez  Gino Rossi S.A..  Wymogi  podane  w  zdaniu  poprzednim  mają  formę  zalecenia  i  nie  wpływają  na  skuteczność  reklamacji  złożonych  z pominięciem  zalecanego  opisu  reklamacji.
10. Ustosunkowanie  się  do  reklamacji  przez  Gino Rossi S.A.  następuje  niezwłocznie,  nie  później niż  w  terminie  30  dni  od  dnia  jej  złożenia,  zgodnie  z  art.  7a  ust.  1  Ustawy,  chyba,  że  z przepisów  prawa  lub  odrębnych  regulaminów  wynika  inny  termin.

 

III. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

1. Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Klientem są określone na stronie Produktu lub w inny właściwy dla danego Produktu sposób, w ramach Sklepu Internetowego.
2. Gino Rossi S.A.  umożliwia  składanie  Zamówień  na  Produkty  w  następujący  sposób  (o  ile  bieżące funkcjonalności  przewidują  taką  możliwość):

a. w Sklepie Internetowym;
b. poprzez kontakt z BOK:

- telefonicznie;
- pocztą elektroniczną;
- za pomocą oprogramowania typu chat na Stronie Sklepu Internetowego.

3. W ramach rozwoju świadczonych usług, Gino Rossi S.A. może wprowadzać kolejne sposoby składania Zamówień z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
4. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia.
5.Gino Rossi S.A. może umożliwić Klientowi złożenie Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Internetowego w szczególności (lecz nie wyłącznie) następujący sposób, kolejno:

a. Klient dodaje wybrany/e Produkt/y do Koszyka, po czym przechodzi do formularza zamówienia.
b. Klient  posiadający  Konto  potwierdza  w  formularzu  zamówienia  aktualność  danych koniecznych  do  zawarcia  i  realizacji  Umowy  Sprzedaży.  Użytkownik,  który  nie  posiada Konta  musi  samodzielnie  wypełnić  formularz  zamówienia  w  zakresie  jego  danych niezbędnych do  zawarcia  i  realizacji  Umowy  Sprzedaży.  W  każdym  przypadku  podanie  nieaktualnych lub  nieprawdziwych  danych  Klienta  może  uniemożliwić  realizację  Umowy.  Katalog danych  niezbędnych  do  podania  przez  Klienta  wynika  każdorazowo  z  treści  formularza  zamówienia  dostępnego  w  Sklepie  Internetowym.
c. Klient  wybiera  jeden  z  udostępnianych  w Sklepie Internetowym przez  sposobów  dostawy.
d. Klient  wybiera  sposób  zapłaty  Ceny  i  ewentualnych  pozostałych  wskazanych  w  formularzu  zamówienia  sumarycznych  kosztów  realizacji  Umowy  Sprzedaży.
e. Klient  przesyła  Zamówienie  (składa  ofertę)  za  pomocą  udostępnionej  w tym  celu  funkcjonalności  Sklepu  Internetowego  (przycisk:  „Zamawiam  i  płacę”  lub podobny).  W  przypadku  Klienta,  który  nie  posiada  Konta  i  nie  akceptował  wcześniej Regulaminu,  wymagana  jest  akceptacja  Regulaminu.
f. W  trakcie  składania  Zamówienia,  do  momentu  naciśnięcia  przycisku  „Zamawiam  i płacę”  lub  podobnego  Klient  ma  możliwość  samodzielnego  korygowania  wprowadzonych danych  w  ramach  panelu  „Koszyk”  poprzez  dodanie  lub  usunięcie  danej  pozycji  z Koszyka.
g. W  zależności  od  wybranego  sposobu  zapłaty,  Klient  może  zostać  przekierowany  do  stron  zewnętrznego  dostawcy  usług  płatniczych,  w  celu  dokonania  płatności.

h. Gino Rossi za pośrednictwem Sklepu Internetowego przekazuje Sprzedawcy złożone Zamówienie.

6. Jeżeli Sprzedawca z własnej inicjatywy proponuje Konsumentowi zawarcie Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, w tym przez telefon:

a. Sprzedawca wysyła do Konsumenta wiadomość elektroniczną z potwierdzeniem treści proponowanej Umowy Sprzedaży,
b. Konsument przesyła Sprzedawcy Zamówienie za pomocą wiadomości na adres e-mail, z którego otrzymał potwierdzenie, o którym mowa w ust. 6 lit. a powyżej,
c. w przypadku Konsumenta, który nie posiada Konta i nie akceptował wcześniej Regulaminu, wymagana jest akceptacja Regulaminu przez Konsumenta.

7. W innych niż określone w ust. 6 powyżej przypadkach zawarcia Umowy Sprzedaży z wykorzystaniem innych środków porozumiewania się na odległość, w tym przez telefon, z inicjatywy Konsumenta, ustępy poniżej stosuje się odpowiednio, z uwzględnieniem okoliczności i wykorzystanego środka komunikacji.
8.Gino Rossi S.A.  w odpowiedzi na Zamówienie niezwłocznie wysyła do Klienta automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Klienta adres e-mail z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia i rozpoczęcia jego weryfikacji.
9. Po zweryfikowaniu przez Gino Rossi S.A. Zamówienia i przekazaniu go do Sprzedawcy,  Sprzedawca bez  nieuzasadnionego  opóźnienia  wysyła  do  Klienta  na  podany  adres  e-mail  wiadomość  z:

a. potwierdzeniem  przyjęcia  jednej  lub  kilku  poszczególnych  ofert  na  Produkty,  złożonych  w  ramach  Zamówienia  i  potwierdzeniem  zawarcia  Umowy  Sprzedaży  (akceptacja Zamówienia  w  zakresie  Produktów  wskazanych  w  wiadomości);  albo
b. informacją  o  nieprzyjęciu  wszystkich  ofert  na  Produkty,  złożonych  w  ramach Zamówienia,  w  szczególności  z  przyczyn  wskazanych  w  pkt  IV  ust.  5  poniżej  (brak płatności);  albo  z  przyczyn  wskazanych  w  pkt  XI  ust.  5  poniżej  (nieodebranie  przesyłki).

10. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia ofert(y) tj. otrzymania przez Klienta wiadomości, o której mowa w ust. 9 lit. a powyżej w zakresie wskazanych w niej Produktów. Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy na podany przez Klienta adres e-mail.
11. W przypadku braku możliwości przyjęcia wszystkich lub niektórych złożonych w ramach Zamówienia ofert, BOK skontaktuje się z Klientem w celu:

a. poinformowania Klienta o braku możliwości przyjęcia wszystkich złożonych w ramach Zamówienia ofert zawarcia Umowy Sprzedaży; albo
b. potwierdzenia przez Klienta woli realizacji Zamówienia w części, w jakiej Sprzedawca zgodził się przyjąć oferty zawarcia Umowy Sprzedaży. Wówczas Klient może anulować w całości złożone Zamówienie (w zakresie wszystkich ofert), co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. Anulowanie Zamówienia przez Klienta zwalnia Sprzedawcę z obowiązku jego realizacji. W przypadku anulowania Zamówienia, odpowiednie zastosowanie znajduje ust. 12 poniżej.

12. W przypadku braku możliwości przyjęcia ofert/y złożonych w ramach Zamówienia, Umowa Sprzedaży w zakresie wskazanych przez BOK Produktów nie zostaje zawarta, a Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni zwraca Klientowi uiszczone przez niego płatności, w zakresie w jakim Umowa Sprzedaży nie została zawarta. Postanowienia pkt VIII ust. 6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
13. Niezależnie, Sprzedawca może informować Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e -mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.
14. Sprzedawca i Gino Rossi S.A. dążą do zapewnienia dostępności Produktów oraz realizacji Umowy Sprzedaży. W przypadku braku możliwości spełnienia świadczenia oraz w innych sytuacjach określonych przepisami prawa, mogą mieć zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, w tym art. 493-495 Kodeksu cywilnego, w szczególności dotyczące obowiązku niezwłocznego zwrotu świadczenia na rzecz Konsumenta.
15. Całkowita  wartość  Zamówienia  obejmuje  Cenę,  koszty  przesyłki  oraz  ew.  inne  koszty  wybranych przez  Klienta  fakultatywnych  płatnych  usług.  Sprzedawca  może  określić  próg  minimalnej wartości  Zamówienia,  dla  której  przesyłka  Produktów  jest  darmowa.  O  łącznej  cenie  wraz z  podatkami  Produktu  będącego  przedmiotem  Zamówienia,  a  także  o  kosztach  dostawy  ( w tym opłatach  za  transport,  dostarczenie  i  usługi  pocztowe)  oraz  o  innych  kosztach,  a  gdy  nie  można  ustalić  wysokości  tych  opłat  –  o  obowiązku  ich  uiszczenia,  Klient  jest  informowany  w trakcie  składania  Zamówienia,  w  tym  także  w  chwili  wyrażenia  przez  Klienta  woli  związania  się Umową  Sprzedaży.
16. Promocje obowiązujące w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej.
17. W przypadku usługi Rezerwacji postanowienia niniejszego punktu stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem ustępów poniżej.
18. Usługa Rezerwacji umożliwia Klientom dokonanie rezerwacji Produktu w wybranym Salonie. W celu skorzystania z Rezerwacji Klient dodaje wybrany Produkt do Koszyka po czym przechodzi do formularza zamówienia.
19. Lista Salonów, w których możliwy jest odbiór zarezerwowanych Produktów dostępna jest każdorazowo po zaznaczeniu przez Klienta w formularzu zamówienia dedykowanej wyłącznie na potrzeby Rezerwacji opcji dostawy oznaczającej odbiór Produktu w Salonie.
20. Możliwość skorzystania z Rezerwacji może zależeć od regionu / adresu wskazanego przez Klienta w formularzu zamówienia lub dostępności usługi Rezerwacji dla danego Produktu / kategorii Produktów. Składanie kilku Zamówień lub dokonywanie kilku Rezerwacji jednocześnie, z których wobec przynajmniej jednego/ej zastosowanie znajduje powyższe ograniczenie, może wpłynąć na dostępność usługi Rezerwacji dla pozostałych Produktów.
21. Gino Rossi S.A.  może  umożliwić  Klientom  dokonanie  Rezerwacji  również  z  wykorzystaniem  infrastruktury  technicznej  Sklepu  Internetowego  udostępnianej  w  Salonie.  W  takim  wypadku Klient może nie  mieć  możliwości  założenia  Konta lub zalogowania się do  Konta  i  być zobowiązany  samodzielnie  wypełnić  formularz  w  zakresie  jego  danych  niezbędnych  do dokonania  Rezerwacji,  w  szczególności  podać  numer  telefonu  oraz,  fakultatywnie,  adres  e-mail.

 

IV. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

1.Gino Rossi S.A. udostępnia Klientowi, z zastrzeżeniem postanowienia pkt XI ust. 5, rożne sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży.
2. Możliwe aktualne sposoby płatności określone są w Sklepie Internetowym w zakładce „Metody płatności” lub podobnej, oraz każdorazowo na podstronie danego Produktu, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży. Dostępne sposoby płatności mogą zależeć od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub Produktu. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.
3. Sprzedawca  może  umożliwić  Klientowi  odbiór  osobisty  Produktów  w  Salonie,  w  szczególności  w ramach  Rezerwacji  (jeśli usługa  taka  została  udostępniona  przez  Gino Rossi S.A. dla  danego  Produktu, a  w  przypadku  składania  kilku  Zamówień  lub  dokonywania  kilku  Rezerwacji  jednocześnie -  wszystkich  Produktów  objętych  działaniami  Klienta)  poprzez  udostępnienie  takiej  opcji każdorazowo  na  podstronie  danego  Produktu  lub  w  trakcie  składania  Zamówienia  lub  dokonywania Rezerwacji.  Nie  wyłącza  to  możliwości  udostępnienia  Klientowi  opcji  odbioru  osobistego  poza  usługą  Rezerwacji  (tj.  odbiór  osobisty  Produktów  zakupionych  w  ramach  Umowy Sprzedaży za  pośrednictwem  Sklepu  Internetowego).  Jeśli  z  funkcjonalności  Sklepu  Internetowego  nie  wynikało  wyraźnie,  że  Klient  dokonuje  Rezerwacji,  wybór  odbioru  osobistego  i wysłanie Zamówienia  oznacza  złożenie  oferty  zawarcia  Umowy  Sprzedaży  zgodnie  z  Regulaminem.
4. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem upoważnionych serwisów.
5. W przypadku nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność z góry, tj. płatność przelewem, płatność elektroniczną albo płatność kartą płatniczą, BOK może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail.
6. Nieuiszczenie płatności:

          a) w przypadku płatności elektronicznej albo płatności kartą płatniczą – w ciągu 24 godzin od złożenia Zamówienia;
          b) w przypadku płatności przelewem - w ciągu 3 dni od złożenia Zamówienia;

Spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta w ramach Zamówienia oferty. Klient może również do momentu otrzymania wiadomości o wysłaniu Zamówienia anulować je bez ponoszenia konsekwencji, kontaktując się z Gino Rossi S.A. przez BOK, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy. W przypadku uiszczenia płatności przelewem po upływie terminu, o którym mowa w pkt. b) powyżej, Sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy, z użyciem którego została ona uiszczona.
7. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. Odmowa odbioru Produktu, pomimo wyznaczenia dodatkowego odpowiedniego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. Klient może również we wskazanym terminie anulować Zamówienie bez ponoszenia konsekwencji, co nie narusza jego prawa do odstąpienia od umowy.
8. W przypadku, gdy Klient wybrał płatność z góry i ją uiścił, brak odbioru Produktu w wyznaczonym terminie stanowi warunek rozwiązujący Umowę Sprzedaży - w takiej sytuacji Sprzedawca zwróci Klientowi uiszczoną płatność niezwłocznie po otrzymaniu Produktu.

 

V. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU

1. Dostawa  Produktu  dostępna  jest  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  do  wybranych  krajów wskazanych  w  zakładce  „Dostawa  i  koszty  wysyłki”  lub  podobnej  w  Sklepie  Internetowym  oraz  każdorazowo  na  podstronie  danego  Produktu.
2. Dostawa  Produktu  do  Klienta  jest  odpłatna,  chyba  że  Umowa  Sprzedaży  stanowi  inaczej.  Dostępne aktualnie  metody  oraz  koszty  dostawy  Produktu  są  wskazywane  Klientowi  w  zakładce  „Dostawa i  koszty  wysyłki”  lub  podobnej  w  Sklepie  Internetowym  oraz  każdorazowo  na  podstronie danego  Produktu,  w  tym  także  w  chwili  wyrażenia  przez  Klienta  woli  związania  się  Umową  Sprzedaży.
3.Dostępne sposoby  dostawy  mogą  zależeć  od  wybranego przez  Klienta sposobu  płatności  lub Produktu.  Dostępne  sposoby  dostawy  mogą  ulegać  zmianie  w  przypadku  składania  kilku Zamówień  jednocześnie,  w  szczególności  z  uwagi  na  Produkty  nimi  objęte.
4. Na  łączny  termin  oczekiwania  na  otrzymanie  przez  Klienta  Produktu  (termin  dostawy)  składa się  czas przekazania przez Gino Rossi S.A. Zamówienia do Sprzedawcy,  przygotowania  Zamówienia  do  wysyłki  przez  Sprzedawcę  oraz  czas  doręczania Produktu  przez  przewoźnika.
5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin.
6. Czas  przygotowania  Zamówienia  do  wysyłki  przez  Sprzedawcę  jest  każdorazowo  prezentowany  na  podstronie  danego  Produktu  i  liczony  jest  od  dnia  (początek  biegu  terminu dostawy):

a. uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy - w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatnością elektroniczną lub kartą płatniczą;
b. zawarcia Umowy Sprzedaży – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem.

7. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu przez danego przewoźnika, który uzależniony jest od wybranej przez Klienta formy dostawy i jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu oraz w zakładce „Realizacja zamówienia” lub podobnej w Sklepie Internetowym.
8. W przypadku Rezerwacji, termin dostawy Produktu do Salonu w ramach Rezerwacji wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Rezerwacji podano krótszy termin.
9. Czas przygotowania Rezerwacji do wysyłki przez Sprzedawcę jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu i liczony jest od dnia (początek biegu terminu dostawy) zawarcia umowy o realizację Rezerwacji. Do powyższego czasu należy doliczyć czas doręczania Produktu, który jest każdorazowo prezentowany na podstronie danego Produktu oraz w zakładce „Realizacja zamówienia” lub podobnej w Sklepie Internetowym.
10. W przypadku jednoczesnego złożenia Zamówienia lub Rezerwacji na kilka Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 14 Dni Roboczych.

 

VI. REKLAMACJA PRODUKTU

1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach ustawy Kodeks Cywilny, w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego.
2. Produkty  prezentowane  w  Sklepie  Internetowym  mogą  być  objęte  gwarancją  producenta  lub  dystrybutora.  Szczegółowe  warunki  gwarancji  i  czas  jej  trwania  są  wówczas  podawane  w  karcie gwarancyjnej  wystawionej  przez  gwaranta  i  dołączonej  do  Produktu przez Sprzedawcę.
3. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
4. Reklamacja  może  zostać  złożona  przez  Klienta  np.  pisemnie  na  adres:  ul.  Nowy  Kisielin  - Naukowa 15,  66-002  Zielona  Góra.  Jeżeli  reklamacja  dotyczy  Produktu  zwykle  celowe  jest  jego dostarczenie Sprzedawcy  razem  z  reklamacją,  w  celu  umożliwienia  Sprzedawcy  zbadania  Produktu. Szczegóły  dotyczące  udostępnionych  przez  Sprzedawcę  sposobów  bezpłatnego  dostarczenia mu  przez  Klienta  Produktu  w  związku  z  reklamacją  znajdują  w  ramach  Sklepu  Internetowego  w  zakładce  „Reklamacje”  lub  podobnej.
5. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

a. złożyć  oświadczenie  o  obniżeniu  Ceny  albo  odstąpieniu  od  Umowy  Sprzedaży,  chyba  że  Sprzedawca niezwłocznie  i  bez  nadmiernych  niedogodności  dla  Klienta  wymieni  wadliwy  Produkt na  wolny  od  wad  albo  wadę  taką  usunie.  Obniżona  cena  powinna  pozostawać  w  takiej proporcji  do  ceny  wynikającej  z  umowy,  w  jakiej  wartość  Produktu  z  wadą  pozostaje  do wartości  Produktu  bez  wady.  Klient  nie  może  odstąpić  od  umowy,  jeżeli  wada  Produktu  jest  nieistotna;
b. żądać  wymiany  Produktu  na  wolny  od  wad albo usunięcia  wady. Sprzedawca  jest zobowiązany  wymienić  wadliwy  Produkt  na  wolny  od  wad  albo  usunąć  wadę  w  rozsądnym czasie  bez  nadmiernych  niedogodności  dla  Klienta;

z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

6. Klient  może  zamiast  zaproponowanego  przez  Sprzedawcę  usunięcia  wady  żądać  wymiany Produktu na  wolny  od  wad  albo  zamiast  wymiany  Produktu  żądać  usunięcia  wady,  chyba  że  doprowadzenie Produktu  do  zgodności  z  umową  w  sposób  wybrany  przez  Konsumenta  jest  niemożliwe  albo  wymagałoby  nadmiernych  kosztów  w  porównaniu  ze  sposobem  proponowanym przez  Sprzedawcę.  Przy  ocenie  nadmierności  kosztów  uwzględnia  się  wartość  Produktu  wolnego od  wad,  rodzaj  i  znaczenie  stwierdzonej  wady,  a  także  bierze  się  pod  uwagę  niedogodności,  na jakie  narażałby  Konsumenta  inny  sposób  zaspokojenia.
7. Zaleca  się  podanie  przez  Klienta  w  opisie  reklamacji:  (1)  informacji  i  okoliczności  dotyczących przedmiotu reklamacji,  w  szczególności  rodzaju  i  daty  wystąpienia  wady;  (2)  żądania  sposobu  doprowadzenia Produktu  do  zgodności  z  Umową  Sprzedaży  lub  oświadczenia  o  obniżeniu  ceny  albo odstąpieniu  od  Umowy  Sprzedaży;  oraz  (3)  danych  kontaktowych  składającego  reklamację  – ułatwi  to  i  przyspieszy  rozpatrzenie  reklamacji  przez  Sprzedawcę.  Wymogi  podane  w  zdaniu  poprzednim mają  formę  jedynie  zalecenia  i  nie  wpływają  na  skuteczność  reklamacji  złożonych  z  pominięciem  zalecanego  opisu  reklamacji.
8. Sprzedawca  ustosunkuje  się  do  reklamacji  Klienta  niezwłocznie,  nie  później  niż  w  terminie  14  dni od  dnia  jej  otrzymania.  Jeżeli  Klient  zażądał  wymiany  rzeczy  lub  usunięcia  wady  albo  złożył  oświadczenie o  obniżeniu  ceny,  określając  kwotę,  o  którą  cena  ma  być  obniżona,  a  Sprzedawca  nie ustosunkował  się  do  tego  żądania  w  terminie  14  dni  od  dnia  jej  otrzymania,  uważa  się,  że  żądanie  to  uznał  za  uzasadnione.
9. W  przypadku,  gdy  do  ustosunkowania  się  przez  Sprzedawcę  do  reklamacji  Klienta  lub  do  wykonania uprawnień  Klienta  wynikających  z  rękojmi  niezbędne  będzie  dostarczenie  Produktu  do  Sprzedawcy,  zgodnie  z  art.  5612    w  zw.  z  art.  354  §  2  Kodeksu  Cywilnego,  Klient  zobowiązany będzie  dostarczyć  Produkt  na  koszt  Sprzedawcy  na  adres:  ul.  Nowy  Kisielin  –  Nowa  15,  66-002 Zielona  Góra.  Szczegóły  dotyczące  udostępnionych  przez  Sprzedawcę  sposobów  bezpłatnego dostarczenia  mu  przez  Klienta  Produktu  do  Sprzedawcy  znajdują  się  w  Sklepie  Internetowym  w zakładce  „Reklamacje”  lub  podobnej.  Jeżeli  jednak  ze  względu  na  rodzaj  wady,  rodzaj  Produktu lub  sposób  jego  zamontowania  dostarczenie  Produktu  przez  Klienta  byłoby  niemożliwe  albo nadmiernie  utrudnione,  Klient  może  zostać  poproszony  o  udostępnienie  Sprzedawcy,  po uprzednim  uzgodnieniu  terminu,  Produktu  w  miejscu,  w  którym  Produkt  się  znajduje.
10. Sprzedawca  odpowiada  z  tytułu  rękojmi,  jeżeli  wada  fizyczna  zostanie  stwierdzona  przed  upływem dwóch  lat  od  dnia  wydania  Produktu  Klientowi.  Roszczenie  o  usunięcie  wady  lub  wymianę  Produktu  na  wolny  od  wad  przedawnia  się  z  upływem  roku  licząc  od  dnia  stwierdzenia wady,  jednak  w  przypadku  Zamówienia  złożonego  przez  Konsumenta  –  bieg  terminu przedawnienia  nie  może  zakończyć  się  przed  upływem  terminu,  o  którym  mowa  w  zdaniu pierwszym.

 

VII. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

1. Skorzystanie  z  pozasądowych  sposobów  rozpatrywania  reklamacji  i  dochodzenia  roszczeń  ma  charakter dobrowolny.  Poniższe  zapisy  mają  charakter  informacyjny  i  nie  stanowią  zobowiązania  Sprzedawcy ani Gino Rossi S.A. do  skorzystania  z  pozasądowych  sposobów  rozwiązywania  sporów.  Oświadczenie  Sprzedawcy albo Gino Rossi S.A. o  zgodzie  lub  odmowie  wzięcia  udziału  w  postępowaniu  w  sprawie  pozasądowego  rozwiązywania sporów  konsumenckich  składane  jest odpowiednio przez  Sprzedawcę albo Gino Rossi S.A. na  papierze  lub  innym  trwałym nośniku  w  przypadku,  gdy  w  następstwie  złożonej  przez  Konsumenta  reklamacji  spór  nie  został  rozwiązany.
2. Szczegółowe  informacje  dotyczące  możliwości  skorzystania  przez  Klienta  będącego  Konsumentem z  pozasądowych  sposobów  rozpatrywania  reklamacji  i  dochodzenia  roszczeń  oraz  zasady dostępu  do  tych  procedur,  dostępne  są  w  siedzibach  oraz  na  stronach  internetowych  powiatowych ( miejskich) rzeczników  konsumentów,  organizacji  społecznych,  do  których  zadań  statutowych  należy  ochrona  konsumentów,  Wojewódzkich Inspektoratów  Inspekcji  Handlowej oraz  pod  następującymi  adresami  internetowymi  Urzędu  Ochrony  Konkurencji  i  Konsumentów:

a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

3. Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
b. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej , z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
c. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
d. Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.

 

VIII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa, w terminie:

a. 14 dni od dnia, o którym mowa w poniższym ust. 3 (dalej również „Ustawowe prawo odstąpienia”);
b. od 15 do 100 dnia od dnia, o którym mowa w poniższym ust. 3 (dalej również „Rozszerzone prawo odstąpienia”) – z zastrzeżeniem poniższego ust. 11.

Do zachowania terminu wystarczy złożenie Sprzedawcy przez Konsumenta oświadczenia przed jego upływem. Konsument może złożyć jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie, w którym poinformuje o swoim odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży może zostać złożone np.:

a. pisemnie na adres: ul. Nowy Kisielin - Naukowa 15, 66-002 Zielona Góra;
b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];
c. z wykorzystaniem formularza odstąpienia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

2. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.
3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy Sprzedaży rozpoczyna się od dnia objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy Sprzedaży, która:

a. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, albo
b. polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
6.W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Ustawowego prawa odstąpienia, Sprzedawca dokonuje zwrotu uiszczonych przez Konsumenta płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku, gdy zwrot płatności nie może nastąpić przy użyciu tego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, z uwagi na to, że Sprzedawca nie obsługuje już określonego sposobu płatności, Sprzedawca dokona zwrotu przy użyciu sposobu płatności, który będzie w możliwie największym stopniu odpowiadał właściwościom sposobu płatności użytego wcześniej przez Konsumenta. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z Rozszerzonego prawa odstąpienia, Sprzedawca może dokonać zwrotu płatności przy użyciu sposobu płatności wskazanego przez Sprzedawcę. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W przypadku, gdy zwrot płatności ma nastąpić na rachunek bankowy Konsumenta, Sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy wskazany przez Konsumenta (np. w formularzu odstąpienia), a w przypadku braku wskazania przez Konsumenta rachunku bankowego, na który ma nastąpić zwrot płatności, Sprzedawca zwróci płatność na rachunek bankowy, z użyciem którego Konsument uiścił płatność w związku z Umową Sprzedaży, od której odstępuje.
7.Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
Konsument może zwrócić Produkt na adres: ul. Nowy Kisielin - Nowa 9 , 66-002 Zielona Góra. Prosimy o dołączenie w miarę możliwości dowodu zakupu Produktu lub wydrukowanego elektronicznego dowodu zakupu Produktu.
8. W  przypadku  skorzystania  przez  Konsumenta  z  Ustawowego  prawa  odstąpienia,  Konsument  ponosi odpowiedzialność  za  zmniejszenie  wartości  Produktu,  będące  wynikiem  korzystania  z  niego w  sposób  wykraczający  poza  konieczny  do  stwierdzenia  charakteru,  cech  i  funkcjonowania  Produktu. Odpowiedzialność  Konsumenta  może  obejmować  w  szczególności  brak  możliwości  wprowadzenia Produktu  do  sprzedaży  jako  Produktu  pełnowartościowego,  koszty  ponownego  umieszczenia na  Produkcie  metek  i  elementów  zabezpieczających,  a  także  koszty  przywrócenia  Produktu do  stanu  umożliwiającego  jego  ponowne  wprowadzenie  do  sprzedaży  w  ramach  Sklepu  Internetowego, w  tym  koszty  badania  Produktu  przez  specjalistę  i  koszty  usunięcia  wad  stwierdzonych  w  wyniku  takiego  badania  (w  zakresie,  w  jakim  wady  te  wynikają  z  korzystania przez  Konsumenta  z  Produktu  w  sposób  wykraczający  poza  konieczny  do  stwierdzenia  jego charakteru,  cech  i  funkcjonowania).
9. Rozszerzone prawo odstąpienia przysługuje Konsumentowi wyłącznie w stosunku do Produktów kompletnych, nieuszkodzonych i nieużywanych, posiadających wszystkie metki i elementy zabezpieczające, które umieszczone były na Produkcie w chwili jego objęcia w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią. Konsument traci Rozszerzone prawo odstąpienia w przypadku skorzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
10. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. Sprzedawca może w ramach akcji promocyjnej zaproponować Konsumentowi odbiór zwracanych Produktów, przez Sprzedawcę od Konsumenta.
11.Z zastrzeżeniem powyższego ust. 9 , prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1 lit a lub b powyżej, nie przysługuje Konsumentowi w przypadkach wskazanych w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (3) w których przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (4) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
12. Sprzedawca może w ramach czasowej akcji promocyjnej przyznać Klientowi prawo do odstąpienia w ciągu oznaczonego terminu od umowy w przypadkach, o których stanowi ust. 1 zd. 1 lit. b lub ust. 11 powyżej.

 

IX. LICENCJA

1. Wyłączne  prawa  do  Treści  udostępnianych/umieszczanych  w  ramach  Sklepu  Internetowego  przez Gino Rossi S.A., Sprzedawcę  lub  jego  kontrahentów,  w  szczególności  prawa  autorskie,  nazwa  Sklepu  Internetowego ( znak towarowy),  wchodzące  w  jego  skład  elementy  graficzne,  oprogramowanie oraz  prawa  w  zakresie  baz  danych  podlegają  ochronie  prawnej  i  przysługują  Gino Rossi S.A., Sprzedawcy lub  podmiotom,  z  którymi  Gino Rossi S.A. lub Sprzedawca  zawarł  odpowiednie  umowy.  Klient  jest  uprawniony do  korzystania  z  ww.  Treści,  nieodpłatnie,  a  także  do  korzystania  z  Treści zamieszczanych  zgodnie  z  przepisami  prawa  i  już  rozpowszechnionych  przez  innych  Klientów w  ramach  Sklepu  Internetowego,  jednak  wyłącznie  w  zakresie  własnego  użytku  osobistego i  wyłącznie  w  celu  prawidłowego  korzystania  ze  Sklepu  Internetowego,  na  terenie  całego świata.  Wykorzystywanie  Treści,    w  innym  zakresie  jest  dopuszczalne  wyłącznie na  podstawie  wyraźnej,  uprzedniej  zgody,  udzielonej  przez  uprawniony  do  tego  podmiot,  na  piśmie  pod  rygorem  nieważności.
2. Klient,  umieszczając  w  ramach  Sklepu    jakiekolwiek Treści,  w  szczególności  grafiki,  komentarze,  opinie  lub  wypowiedzi  na  Koncie  lub  w  innym miejscu  Sklepu  Internetowego  udziela  niniejszym Gino Rossi S.A. i Sprzedawcy  niewyłącznej,  nieodpłatnej  licencji na  wykorzystywanie,  utrwalanie,  zmienianie,  usuwanie,  uzupełnianie,  wykonywanie  publiczne, wyświetlanie  publiczne,  zwielokrotnianie  i  rozpowszechnianie  ( w szczególności  w  Internecie) tych  Treści,  na  terytorium  całego  świata.  Prawo  to  obejmuje  uprawnienie  do  udzielania sublicencji  w  zakresie  uzasadnionym  realizacją  Umowy  Sprzedaży  lub  Umowy  o  Świadczenie Usług  ( w tym  funkcjonowaniem  i  rozwojem  Sklepu  Internetowego),  w  tym  innym  podmiotom, którym  Sprzedawca albo Gino Rossi S.A.  umożliwia  świadczenie  usług  drogą  elektroniczną  w  ramach  Sklepu Internetowego  ,  a  także  upoważnienie  do  wykonywania  samodzielnie  lub  za  pomocą  podmiotów trzecich  praw  zależnych  w  zakresie  opracowania,  dostosowywania,  przerabiania  i  tłumaczenia utworu  w  rozumieniu  ustawy  o  prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  z  4  lutego  1994 r.  W  zakresie,  w  którym  Klient  nie  jest  uprawniony  do  udzielania  licencji,  o  których  mowa  w  niniejszym  ust.  2,  Klient  zobowiązuje  się  uzyskać  dla  Sprzedawcy  i Gino Rossi S.A. takie  odpowiednie  licencje.

 

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.Dane  osobowe  Klienta  są  przetwarzane  przez  Sprzedawcę  jako  administratora  danych  osobowych w zakresie Umowy Sprzedaży oraz przez Gino Rossi S.A. w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną. 
2. Podanie  danych  osobowych  przez  Klienta  jest  dobrowolne,  ale  niezbędne  w  celu  założenia  Konta, korzystania  z  określonych  Usług  Elektronicznych,  zawarcia  Umowy  Sprzedaży  lub  dokonania  Rezerwacji.
3. Szczegółowe  informacje  dotyczące  ochrony  danych  osobowych  zawarte  są  w  Polityce  Prywatności  oraz  Polityce  Cookies  dostępnej  w  Sklepie  Internetowym.

 

XI. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG ORAZ ZMIANA REGULAMINU

1. Gino Rossi S.A.  może  w  każdym  czasie  rozwiązać  Umowę  o  Świadczenie  Usług  ,  zawartą  z  Klientem,  za  miesięcznym  okresem  wypowiedzenia  z  ważnych  przyczyn,  rozumianych  jako  (katalog  zamknięty):

a. zmiana  przepisów  prawa  regulujących  świadczenie  usług  drogą  elektroniczną  przez  Gino Rossi S.A., wpływająca  na  wzajemne  prawa  i  obowiązki  określone  w  umowie  zawieranej  pomiędzy Klientem  a  Gino Rossi S.A.  lub  zmiana  interpretacji  powyższych  przepisów  prawa  wskutek orzeczeń  sądów,  decyzji,  rekomendacji  lub  zaleceń  właściwych  w  danym  zakresie  urzędów  lub  organów;
b. zmiana  sposobu  świadczenia  usług,  spowodowana  wyłącznie  względami  technicznymi  lub technologicznymi  (w szczególności  aktualizacja  wymagań  technicznych  wskazanych  w  niniejszym  Regulaminie);
c. zmiana  zakresu  lub  świadczenia  usług,  do  których  stosują  się  zapisy  Regulaminu,  poprzez wprowadzenie  nowych,  modyfikację  lub  wycofanie  przez  Gino Rossi S.A. dotychczasowych  funkcjonalności  lub  usług  objętych  Regulaminem.

2. Niezależnie  od  treści  ust.  1 , mając  na  uwadze  szczególną  dbałość  Gino Rossi S.A.  o  ochronę  danych osobowych  Klienta  i  ich  przetwarzanie  przez  odpowiedni  czas,  Gino Rossi S.A.  może  rozwiązać Umowę  o  Świadczenie  Usług  ze  skutkiem  natychmiastowym  w  przypadku  braku  aktywności  Klienta  w  Sklepie  Internetowym  przez  nieprzerwany  okres  minimum  3  lat.
3. Gino Rossi S.A.  swoje  oświadczenie  w  zakresie  określonym  w  ust.  1  i  2  powyżej  wysyła  na  adres  e-mail podany  przez  Klienta  podczas  utworzenia  Konta  albo  składania  Zamówienia  lub  dokonywania Rezerwacji.
4. Gino Rossi S.A.  może  wypowiedzieć  Klientowi  Umowę  o  Świadczenie  Usług  lub  jakąkolwiek  umowę licencji  udzielonej  na  podstawie  pkt  IX  Regulaminu,  za  siedmiodniowym  okresem  wypowiedzenia i/lub  odmówić  mu  dalszego  prawa  do  korzystania  ze  Sklepu  Internetowego  oraz  składania  Zamówień,  jak  również  może  ograniczyć  jego  dostęp do  części  lub  całości  Treści,  z  ważnych  powodów,  tzn.  w  przypadku  rażącego  naruszenia  przez Klienta  niniejszego  Regulaminu,  tj.  w  sytuacjach  gdy  Klient  ( katalog zamknięty)  narusza  postanowienia  pkt  II  ust.  7  a,  c,  d,  e,  h,  i,  j  Regulaminu.
5. Z  ważnych  przyczyn,  tzn.  w  przypadku  rażącego  naruszenia  przez  Klienta  niniejszego  Regulaminu, w  sytuacji  gdy  dany  Klient  naruszył  postanowienie  pkt  II  ust.  7  f  lub  g  Regulaminu  (katalog zamknięty),  Gino Rossi S.A.  w  celu  uniknięcia  dalszych  szkód  może  nie  przyjąć  oferty  Klienta , w tym także w  zakresie  określonych  form  płatności,  dostawy  lub  Rezerwacji.  Niniejsze  postanowienie  stosuje się  niezależnie  od  tego,  jakimi  danymi  identyfikuje  się  Klient  i  jakie  dane  podaje  przy  składaniu Zamówienia  lub  dokonywaniu  Rezerwacji,  a  w  szczególności  gdy  Klient  jednocześnie  narusza  postanowienie  pkt  II  ust.  7  a  Regulaminu.
6.W przypadku złożenia kolejnego Zamówienia lub dokonania kolejnej Rezerwacji przez Klienta, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 5 powyżej, Gino Rossi S.A. skontaktuje się z Klientem, przesyłając wiadomość na podany przez Klienta adres e-mail celem powiadomienia o rażącym naruszeniu przez Klienta Regulaminu i braku przyjęcia oferty, przy jednoczesnym wskazaniu alternatywnych sposobów zawarcia Umowy Sprzedaży lub sposobów płatności lub dostawy. Postanowienia pkt IV ust. 5-6 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
7.Klient, wobec którego zastosowanie znalazło postanowienie ust. 4 lub 5 powyżej może korzystać ze Sklepu Internetowego lub korzystać z określonego sposobu płatności, dostawy lub Rezerwacji po uprzednim kontakcie z Gino Rossi S.A. (za pośrednictwem BOK) i uzyskaniu zgody Gino Rossi S.A. na dalsze korzystanie ze Sklepu Internetowego lub korzystanie z określonego sposobu płatności, dostawy lub Rezerwacji.
8. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.
9. Gino Rossi S.A.  może  dokonać  zmiany  niniejszego  Regulaminu  ( z wyjątkiem  pkt  XII  Regulaminu,  który dotyczy  Klientów  niebędących  Konsumentami  i  może  ulec  zmianie  w  każdym  czasie  na  podstawie  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa)  w  przypadku  wystąpienia przynajmniej  jednej  z  poniżej  wskazanych  ważnych  przyczyn  (katalog  zamknięty):

a.zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Produktów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w umowie zawieranej pomiędzy Klientem a Gino Rossi S.A. lub zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
b. zmiana  sposobu  świadczenia  usług  spowodowana  wyłącznie  względami  technicznymi lub  technologicznymi  (w  szczególności  aktualizacji  wymagań  technicznych  wskazanych  w niniejszym  Regulaminie);
c. zmiana  zakresu  lub  sposobu  świadczenia  usług,  do  których  stosują  się  zapisy Regulaminu,  poprzez  wprowadzenie  nowych,  modyfikację  lub  wycofanie  przez Sprzedawcę  dotychczasowych  funkcjonalności  lub  usług  objętych  Regulaminem.

10. W  przypadku  dokonania  zmian  w  Regulaminie,  Gino Rossi S.A.  udostępni  tekst  jednolity Regulaminu  poprzez  publikację  w  Sklepie  Internetowym  oraz  za  pomocą  wiadomości,  przesłanej na  podany  przy  zawieraniu  Umowy  o  Świadczenie  Usług  przez  Klienta  adres  e-mail,  co  Strony uznają  za  wprowadzenie  informacji  o  zmianie  do  środka  komunikacji  elektronicznej  w  taki sposób,  żeby  Klient  mógł  zapoznać  się  z  jej  treścią.
11. Zmiana  Regulaminu  wchodzi  w  życie  z  upływem  14  dni  od  dnia  wysłania  informacji  o  zmianie. W  przypadku  Klientów  którzy  zawarli  Umowę  o  Świadczenie  Usług,  tj.  posiadających  Konto,  mają oni  prawo  do  wypowiedzenia  Umowy  o  Świadczenie  Usług  w  terminie  14  dni  od  dnia powiadomienia ich  o  zmianie  Regulaminu.  Zmiany Regulaminu, które wpływają korzystnie na sytuację Klienta będącego Konsumentem, w szczególności przyznają mu dodatkowe prawa, wchodzą w życie z dniem wskazanym w Regulaminie, a w braku takiego wskazania – z dniem wysłania przez Sprzedawcę informacji o zmianie Regulaminu. Zmiana  Regulaminu  nie  wpływa  na  Umowy  Sprzedaży  zawarte  przez  Klienta  i  Sprzedawcę  przed  zmianą  Regulaminu.

 

XII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

1. Niniejszy XII punkt Regulaminu dotyczy wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.
2.Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
4.Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi, przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
5. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta niebędącego Konsumentem, zostaje wyłączona.
6. W  wypadku  Klientów  niebędących  Konsumentami  Gino Rossi S.A.  może  wypowiedzieć  Umowę  o Świadczenie  Usług  lub  jakąkolwiek  umowę  licencji  zawartą  na  podstawie  Regulaminu  ze skutkiem  natychmiastowym  i  bez  wskazywania  przyczyn  poprzez  przesłanie  Klientowi stosownego  oświadczenia  w  dowolnej  formie.
7.Ani  Gino Rossi S.A., ani  Sprzedawca  ani  jego  pracownicy,  upoważnieni  przedstawiciele  i  pełnomocnicy  nie  ponoszą odpowiedzialności  wobec  Klienta,  jego  podwykonawców,  pracowników,  upoważnionych przedstawicieli  i/lub  pełnomocników  za  wszelkie  szkody,  w  tym  utratę  zysków,  chyba  że  szkoda została  spowodowana  przez  nich  umyślnie.
8. W  każdym  przypadku  ustalenia  odpowiedzialności Gino Rossi S.A. lub Sprzedawcy,  ich  pracowników,  upoważnionych przedstawicieli  i/lub  pełnomocników,  odpowiedzialność  ta  w  stosunku  do  Klienta  niebędącego  Konsumentem,  bez  względu  na  jej  podstawę  prawną,  jest  ograniczona  -  zarówno  w ramach  pojedynczego  roszczenia,  jak  również  za  wszelkie  roszczenia  w  sumie  -  do  wysokości zapłaconej  Ceny  oraz  kosztów  dostawy  z  tytułu  ostatniej  Umowy  Sprzedaży,  nie  więcej  jednak  niż do  kwoty  jednego  tysiąca  złotych.
9.Wszelkie  spory  powstałe  pomiędzy Gino Rossi S.A. lub Sprzedawcą,  a  Klientem  niebędącym  Konsumentem zostają  poddane  sądowi  właściwemu  ze  względu  na  siedzibę odpowiednio Gino Rossi S.A. lub  Sprzedawcy.
10. W  odniesieniu  do  Klientów  niebędących  Konsumentami  Gino Rossi S.A.  może  dokonać  zmiany Regulaminu  w  każdym  czasie  na  podstawie  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa.
11.Niniejszy XII punkt Regulaminu, z wyjątkiem pkt XII.5, nie stosuje się do Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalności gospodarczą, które zawierają ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub jakąkolwiek umowę licencji zawartą na podstawie Regulaminu bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści określonej umowy wynika, że nie posiada ona dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, określonego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Klientom tym przysługuje również uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w pkt VIII Regulaminu.

 

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 21.01.2021 r.
2. Umowy  zawierane  przez  Sprzedawcę lub Gino Rossi S.A.,  zawierane  są  w  języku  polskim.
3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje poprzez przesłanie przez Gino Rossi S.A. wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.
4.Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi przez Sprzedawcę wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia (trwały nośnik). Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego. Po zawarciu Umowy Sprzedaży, Sprzedawca udostępnia Klientowi dowód zakupu w formie elektronicznej lub wraz z przesyłką zawierającą Produkt. Do przesyłki może być również dołączona specyfikacja Zamówienia. W przypadku zażądania przez Klienta wystawienia faktury VAT, Klient wyraża zgodę, aby faktura VAT została przesłana na podany przez niego adres e-mail. Sprzedawca może wprowadzić techniczne sposoby uwierzytelniania Klienta przed pobraniem przez niego dowodu zakupu lub faktury VAT.
5.Gino Rossi S.A. zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług. Korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.
6. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL:  https://www.gino-rossi.com/regulamin-sklepu-internetowego, skąd Klienci mogą w każdym czasie go przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.
7. Gino Rossi S.A.  informuje,  że  korzystanie  ze  Sklepu  Internetowego  za  pośrednictwem przeglądarki  internetowej  ,  w  tym  składanie  Zamówienia,  a  także  nawiązywanie połączenia  telefonicznego  z  BOK,  może  być  związane  z  koniecznością  poniesienia  kosztów połączenia  z  siecią  Internet  (opłata  za  przesyłanie  danych)  lub  kosztów  połączenia telefonicznego,  zgodnie  z  pakietem  taryfowym  dostawcy  usług,  z  którego  korzysta  Klient.
8. W  sprawach  nieuregulowanych  w  niniejszym  Regulaminie  mają  zastosowanie  powszechnie obowiązujące  przepisy  prawa  polskiego,  w  szczególności:  Kodeksu  Cywilnego;  ustawy  o świadczeniu  usług  drogą  elektroniczną  z  dnia  18  lipca  2002  r.;  przepisy  ustawy  o  prawach konsumenta  z  dnia  30  maja  2014  r.;  oraz  inne  właściwe  przepisy  powszechnie  obowiązującego prawa.
9. Wybór  prawa  polskiego  na  podstawie  niniejszego  Regulaminu  nie  pozbawia  Konsumenta ochrony  przyznanej  mu  na  podstawie  przepisów,  których  nie  można  wyłączyć  w  drodze  umowy pomiędzy  Gino Rossi S.A. lub Sprzedawcą  a  Konsumentem,  na  mocy  prawa,  które  zgodnie  z  właściwymi  regulacjami byłoby  właściwe  w  przypadku  braku  wyboru.

 

 


 

Załącznik nr 1 - Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy

UWAGA! – Prosimy o staranność przy odsyłaniu Produktu w celu uniknięcia omyłkowego przekazania wraz z odsyłanym Produktem innych przedmiotów


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
Adresat :

sklep internetowy gino-rossi.com [MODIVO S.A.]
Dział Zwrotów i Reklamacji
Nowy Kisielin – Naukowa 15
66-002 Zielona Góra

 
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
 
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Numer Zamówienia (jeżeli dotyczy; tylko fakultatywnie)
Imię i nazwisko Konsumenta(-ów)
Adres Konsumenta(-ów)
Podpis Konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
 
(*) Niepotrzebne skreślić

POBIERZ WERSJĘ PDF FORMULARZA
POBIERZ WERSJĘ DOC FORMULARZA 

Poprzedni regulamin dostępny jest pod adresem: Regulamin archiwalny