Regulamin reklamacji produktów zakupionych w sklepach stacjonarnych Gino Rossi S.A.

 1. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży, chyba że Gino Rossi niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę taką  usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Produktu z wadą pozostaje do wartości Produktu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Produktu jest nieistotna;
  2. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Gino Rossi jest zobowiązane wymienić wadliwy Produkt na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta;

   z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego.
 1. Klient może zamiast zaproponowanego przez Gino Rossi usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Produktu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Gino Rossi. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażał by Klienta inny sposób zaspokojenia.

 1. Jeżeli do ustosunkowania się przez Gino Rossi do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Gino Rossi, Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Produkt do sklepu stacjonarnego, który sprzedał wadliwą rzecz lub do najbliższego Klientowi sklepu stacjonarnego Gino Rossi.

 

  1. Reklamowany towar zakupiony w salonie Gino Rossi S.A. należy odesłać do nas na niżej wskazany adres:

    

   CCC S.A
   Dział Reklamacji
   ul. Strefowa 6
   59-100 Polkowice
   Z dopiskiem „Gino Rossi

   Instrukcja:

   • Przygotuj reklamowany produkty.
   • Towar przekazany do reklamacji powinien być suchy i czysty. Ewentualne zabrudzenia lub zmiany wyglądu mogą wynikać tylko z naturalnego zużycia lub wady.
   • Wydrukuj i wypełnij czytelnie formularz reklamacyjny
    • W kartonie przeznaczonym do wysyłki umieść: uzupełniony formularz, produkt oraz dowód zakupu.
    • Dobrze zaklej paczkę i prawidłowo zaadresuj przesyłkę


   1. Dla złożenia reklamacji Produktu, konieczne jest przedstawienie dowodu jego zakupu (np. paragon,faktura, wydruk z terminala płatniczego lub wyciąg z banku przy płatności kartą płatniczą, karta lojalnościowa Gino Rossi Klub). Zaleca się dostarczyć reklamowany Produkt wraz z oświadczeniem o reklamacji tego Produktu.

    

   1. W zgłoszeniu reklamacyjnym zaleca się podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację.

    

   1. Gino Rossi ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli Klient zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Gino Rossi nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

    

   1. Gino Rossi odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Produktu Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku Zamówienia złożonego przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

    

   1. Gino Rossi bierze udział w pozasądowym rozwiązywaniu sporów. Niniejsze postanowienie nie stanowi zobowiązania Gino Rossi ani Klienta do skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów. Zachęcamy jednak do udziału w pozasądowym rozpatrywaniu sporów z Gino Rossi przez Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej - jeżeli standardowe rozpatrzenie reklamacji nie wyjaśniałoby dostatecznie sprawy.