Polityka prywatności i cookie

Ładuję...

Treść poniższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF. Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF można pobrać ze strony producenta.
  

I. Z JAKIM DOKUMENTEM MASZ DO CZYNIENIA?
II. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?
III. JAK DBAMY O TWOJE DANE OSOBOWE?
IV. W JAKICH CELACH ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE TWOJE DANE SĄ PRZETWARZANE?

1. KONTO W SKLEPIE INTERNETOWYM
2. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
3. FORMULARZ REKLAMACYJNY
4. FORMULARZ KONTAKTOWY
5. NEWSLETTER
6. PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
7. LIVECHAT
8. TECHNICZNE POWIADOMIENIA O PRODUKTACH (NP. O DOSTĘPNOŚCI / CENIE)
9. ORGANIZACJA KONKURSÓW
10. BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW
11. KLUB GINO ROSSI

V. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ TWOICH DANYCH?
VI. CZY TWOJE DANE SĄ PRZEKAZYWANE RÓWNIEŻ DO PAŃSTW TRZECICH (SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO)?
VII. JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?
VIII. JAK ZABEZPIECZAMY TWOJE DANE?
IX. WSPÓLNA POLITYKA PROMOCJI I ROZWOJU NASZEJ GRUPY
X. JAKIE PODMIOTY WCHODZĄ W SKŁAD NASZEJ GRUPY?
XI. CZY NINIEJSZA POLITYKA MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONA I JAK SIĘ O TYM DOWIESZ?
XII. OD KIEDY OBOWIĄZUJE NINIEJSZA WERSJA POLITYKI?

 

I. Z JAKIM DOKUMENTEM MASZ DO CZYNIENIA?

Niniejsza polityka prywatności Sklepu Internetowego i Klubu Gino Rossi („Polityka”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona dla Ciebie źródłem obowiązków (nie jest umową ani regulaminem). Celem Polityki jest jasne zaprezentowanie zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego i Klubu, a także zasad postępowania z danymi osobowymi i ich przetwarzania.

 

II. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Gino Rossi współtworzy jedną w największych w Polsce i Europie Środkowej grup kapitałowych działających w branży obuwniczej – aktualną listę podmiotów, które ją tworzą znajdziesz w puncie X. Dlatego korzystając z naszego sklepu lub strony uzyskujesz dostęp do bardzo szerokiego katalogu towarów i usług, możliwie dopasowanych do Twoich oczekiwań i potrzeb. Aby uzyskać ten efekt konieczne jest odpowiednie rozdzielenie zadań pomiędzy różnymi spółkami w grupie, a co za tym idzie, przetwarzanie Twoich danych przez różne spółki jako niezależnych administratorów.

Szczegółowy podział czynności na konkretne spółki z Grupy zaznaczyliśmy na początku każdego rozdziału opisującego proces przetwarzania (zamówienia, newsletter, itd.). Poniżej znajdziesz ich podstawowe dane.  

a) Administratorem Twoich danych osobowych na potrzeby:

1) bieżącego funkcjonowania Sklepu internetowego;

2) prowadzenia Klubu Gino Rossi;

3) świadczenia usługi  newsletter;

jest spółka Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku (ul. Owocowa 24, 76-200 Słupsk) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000043459, NIP: 8390202281, BDO: 000017806, REGON: 77147910300000 kapitał zakładowy 85 416 547,50 zł opłacony w całości.

Kontakt z Gino Rossi S.A. jest możliwy pod ww. adresem, adresem poczty elektronicznej: [email protected] lub numerem telefonu: +48 59 842 26 08 - opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora.

Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].

b) Administratorem  Twoich  danych  osobowych  na  potrzeby realizacji Umowy Sprzedaży jest spółka MODIVO S.A.  z  siedzibą  w  Zielonej  Górze, adres: ul.  Nowy  Kisielin-Nowa 9,  66-002  Zielona  Góra (adres stanowi adres do doręczeń), wpisana  do  rejestru  przedsiębiorców  Krajowego  Rejestru  Sądowego, prowadzonego  przez  Sąd  Rejonowy  w  Zielonej  Górze  VIII  Wydział  Gospodarczy  KRS  pod numerem  KRS:  0000541722;  NIP:  9291353356;  BDO:  000031285;  REGON:  970569861,  kapitał  zakładowy:  2  000  000  zł, opłacony  w  całości.

Kontakt z MODIVO.pl S.A. jest możliwy pod ww. adresem, adresem poczty elektronicznej: [email protected] lub numerem telefonu: (+48) 22 123 01 25 - opłata jak za połączenie standardowe - wg. cennika właściwego operatora).

Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się poprzez e-mail: [email protected].

c) Administratorem Twoich Danych Osobowych na potrzeby prowadzenia wspólnej polityki promocji i rozwoju, są spółki z naszej Grupy, wskazane w punkcie X (więcej informacji także tutaj – punkt IX).

Poniższe informacje dotyczą administratorów z lit. a) i b), chyba że na początku danego punktu wyraźnie zaznaczyliśmy inaczej. Dla ułatwienia i większej czytelności dokumentu dla Ciebie, posługujemy się jednolitym nazewnictwem – „Administrator”.

 

III. JAK DBAMY O TWOJE DANE OSOBOWE?

Administrator przykłada olbrzymią wagę do kwestii bezpieczeństwa oraz zgodności z prawem procesu przetwarzania danych osobowych Klientów. Dane osobowe Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) („RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („Dane Osobowe”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko.

Dodatkowo, Administrator chroni nie tylko osoby odwiedzające Sklep Internetowy lub korzystające z Klubu Gino Rossi, ale również Klientów, którzy udostępnili Administratorowi swoje Dane Osobowe z wykorzystaniem innych kanałów komunikacji, tj.:

a) witryny internetowej https://www.facebook.com i wszelkich innych stron internetowych oznaczonych lub współoznaczonych marką Facebook (w tym poddomeny, wersje międzynarodowe, widżety i wersje dla telefonów komórkowych), których zasady działania oparte są o regulacje udostępnione w szczególności pod adresem  https://www.facebook.com/legal/terms, dostarczane odpowiednio przez Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited („Serwis Facebook”), w tym za pomocą funkcji Facebook Lead Ads mającej na celu marketing bezpośredni własnych produktów lub usług Administratora. Zasady ochrony oraz wykorzystywania Danych Osobowych przez Serwis Facebook udostępnione są np. na stronie:  https://www.facebook.com/policy.php. Administrator nie ma wpływu na treść regulacji prawnych Serwisu Facebook, w tym dotyczących Danych Osobowych;
b) aplikacji umożliwiających prowadzenie przez Administratora w ramach Serwisu Facebook kampanii reklamowych, w tym konkursów.

 

IV. W JAKICH CELACH ORAZ NA JAKIEJ PODSTAWIE TWOJE DANE SĄ PRZETWARZANE?

Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzana w różnych celach oraz na różnych podstawach prawnych w zależności od tego z jakich funkcjonalności Sklepu Internetowego korzystasz oraz czy zdecydowałeś się na dołączenie do Klubu Gino Rossi, w szczególności w celu zawarcia i realizacji zawartych z Tobą umów, przeprowadzenia działań marketingowych, analiz rynkowych i statystycznych, podnoszenia jakości usług, realizacji stosownych obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, identyfikacji nadużyć typu ad fraud.Szczegóły poniżej.

 

1. KONTO W SKLEPIE INTERNETOWYM

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II a) niniejszej Polityki (Gino Rossi S.A.).  

Twoje Dane Osobowe, podane przez Ciebie w związku z rejestracją Konta, ale również inne zebrane w związku z Twoją aktywnością w naszym Sklepie internetowym i korzystaniem z naszych usług, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) prowadzenie Twojego konta, abyś mógł cieszyć się z korzyści, które oferuje (np. składania zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania swoimi zgodami w serwisie etc.) oraz umożliwienia Ci korzystania z innych usług dostępnych na naszej stronie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy, którą zawierasz zakładając Konto i akceptując Regulamin sklepu;
b) działania marketingowe Administratora, spółek z naszej Grupy lub partnerów (podmioty wymienione w pkt 11 Polityki Cookies lub inne tzw. strony trzecie, z którymi współpracujemy np. przy łączonych promocjach dla Ciebie) np. prezentowanie Ci reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, np. inne banery możemy kierować do mężczyzn, a inne do kobiet). Analiza Twojej aktywności może nam również posłużyć do tworzenia i prezentowania Ci dedykowanych Tobie reklam i ofert (rabatów) możliwie dostosowanych do Twoich preferencji, np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta obuwia skierowana do Ciebie na bazie Twojej historii zakupów oraz zachowań na naszej stronie. Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora, spółek z naszej Grupy lub partnerów);

Pamiętaj, że z uwagi na prowadzoną przez naszą Grupę wspólną politykę promocji i rozwoju, Twoje Dane Osobowe mogą być w tym celu przetwarzane przez wszystkie spółki z naszej Grupy (koniecznie zapoznaj się z pkt IX poniżej);

c) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby dokonać rejestracji w Sklepie Internetowym.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać przez okres Twojego korzystania z Konta (przy czym dla ich większej ochrony, mogą zostać usunięte po trzech latach od Twojej ostatniej aktywności w ramach Sklepu Internetowego), a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki. 

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.

 

2. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II b) niniejszej Polityki (MODIVO S.A.).

Twoje Dane Osobowe zebrane w związku ze złożeniem zamówienia, ale również inne zebrane w związku z Twoja aktywnością w naszym Sklepie internetowym i korzystaniem z naszych usług, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) realizacja Twojego zamówienia i wykonanie zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia lub zarezerwowania (jeśli jest taka opcja i ją wybrałeś) lub wysłania do Ciebie lub punktu odbioru wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się z Tobą w tej sprawie – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy sprzedaży, którą zawierasz po złożeniu zamówienia lub umowy rezerwacji (jeśli jest taka opcja i ją wybrałeś);
b) działania marketingowe Administratora, spółek z naszej Grupy lub partnerów (podmioty wymienione w pkt 11 Polityki Cookies lub inne tzw. strony trzecie, z którymi współpracujemy np. przy łączonych promocjach dla Ciebie) np. prezentowanie Ci reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, np. inne banery możemy kierować do mężczyzn, a inne do kobiet). Analiza Twojej aktywności może nam również posłużyć do tworzenia i prezentowania Ci dedykowanych Tobie reklam i ofert (rabatów) możliwie dostosowanych do Twoich preferencji, np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta obuwia skierowana do Ciebie na bazie Twojej historii zakupów oraz zachowań na naszej stronie. Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora, spółek z naszej Grupy lub partnerów);

Pamiętaj, że z uwagi na prowadzoną przez naszą Grupę wspólną politykę promocji i rozwoju, Twoje Dane Osobowe mogą być w tym celu przetwarzane przez wszystkie spółki z naszej Grupy (koniecznie zapoznaj się z pkt IX poniżej);

c) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem– podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
d) wystawienie i przechowywanie faktur i dokumentów księgowych oraz rozpatrywanie reklamacji i zwrotów w terminie i formie określonych w przepisach – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby złożyć zamówienie.

W celu realizacji zamówienia Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres wykonywania umowy, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego, lub na wypadek innych celów wynikających z realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki. 

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.

 

3. FORMULARZ REKLAMACYJNY

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II b) niniejszej Polityki (MODIVO S.A.).

Twoje Dane Osobowe podane przez Ciebie w związku ze złożeniem reklamacji (Formularz Reklamacyjny) i zebrane w ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) rozpatrzenie Twojej reklamacji, prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń z tytułu rozpatrzonych reklamacji – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

Pamiętaj, że z uwagi na prowadzoną przez naszą Grupę wspólną politykę promocji i rozwoju, Twoje Dane Osobowe mogą być w tym celu przetwarzane przez wszystkie spółki z naszej Grupy (koniecznie zapoznaj się z pkt IX poniżej);

b) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem– podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby złożyć reklamację.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres realizacji Twojej reklamacji, chyba ze przepisy prawa (np. rachunkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek, gdybyś miał wobec nas jakiekolwiek roszczenia, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki. 

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.

 

4. FORMULARZ KONTAKTOWY

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II a) niniejszej Polityki (Gino Rossi S.A.).

Twoje Dane Osobowe podane przez Ciebie za pośrednictwem Formularza Kontaktowego i zebrane w ewentualnej dalszej komunikacji, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) komunikacja z Tobą i udzielenie odpowiedzi na Twoją wiadomość – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
b) w zależności od treści komunikacji, podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem stosownej umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
c) w zależności od treści Twojej wiadomości, działania marketingowe Administratora, spółek z naszej Grupy lub partnerów (podmioty wymienione w pkt 11 Polityki Cookies lub inne tzw. strony trzecie, z którymi współpracujemy np. przy łączonych promocjach dla Ciebie) – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora, spółek z Grupy lub partnerów);
d) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem– podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby się z nami skutecznie komunikować.

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do czasu zakończenia komunikacji z Tobą, a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki. 

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.

 

5. NEWSLETTER

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II a) niniejszej Polityki (Gino Rossi S.A.).

Twoje Dane Osobowe, w tym podane w związku z zapisem na Newsletter, są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) realizacja umowy o świadczenie Newslettera – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania zawartej umowy (Regulamin usługi newsletter). Twoje dane osobowe na tej podstawie przetwarzamy w celach marketingowych Administratora, spółek z naszej Grupy lub partnerów (tzw. strony trzecie, z którymi współpracujemy np. przy łączonych promocjach dla Ciebie) – aby wysyłać do Ciebie np. mailem lub za pośrednictwem wiadomości sms, mms, push lub komunikatorów mających dla Ciebie analogiczne zastosowanie przypisanych bezpośrednio do Twojego numeru telefonu (np. Messenger, WhatsApp), atrakcyjne reklamy i oferty (rabaty). Oczywiście możesz zrezygnować z newslettera.
b) newsletter może być do Ciebie lepiej dostosowany w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, np. inaczej przedstawimy newsletter kierowany do mężczyzn, a inaczej do kobiet). Analiza Twojej aktywności może nam również posłużyć do tworzenia i prezentowania Ci dedykowanych Tobie reklam i ofert (rabatów) możliwie dostosowanych do Twoich preferencji, np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta obuwia skierowana do Ciebie na bazie Twojej historii zakupów oraz zachowań na naszej stronie. Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora, spółek z naszej Grupy lub partnerów);

Pamiętaj, że z uwagi na prowadzoną przez naszą Grupę wspólną politykę promocji i rozwoju, Twoje Dane Osobowe mogą być w tym celu przetwarzane przez wszystkie spółki z naszej Grupy (koniecznie zapoznaj się z pkt IX poniżej);

c) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby zapisać się na Newsletter.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres konieczny do wykonywania umowy (rezygnacji z newslettera), wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe), chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki. 

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.

 

6. PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II a) niniejszej Polityki (Gino Rossi S.A.).

Twoje Dane Osobowe, w tym które pozostawiasz odwiedzając nasze profile w mediach społecznościowych (m.in. komentarze, polubienia, identyfikatory internetowe) są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) umożliwienie Ci aktywności na profilu, efektywnego prowadzenia naszego profilu, poprzez przedstawianie Ci informacji o naszych inicjatywach i innej aktywności oraz w związku z promowaniem przez nas różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów (w tym spółek z naszej Grupy lub partnerów, z którymi współpracujemy np. przy łączonych promocjach dla Ciebie)  – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub stronę trzecią w postaci promowania marki oraz poprawiania jakości świadczonych usług;

Pamiętaj, że z uwagi na prowadzoną przez naszą Grupę wspólną politykę promocji i rozwoju, Twoje Dane Osobowe mogą być w tym celu przetwarzane przez wszystkie spółki z naszej Grupy (koniecznie zapoznaj się z pkt IX poniżej);

b) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem– podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby w pełni korzystać z funkcjonalności naszych profili w mediach społecznościowych.

Twoje Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zrealizowania ww. celów lub do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, a także przez czas wymagany przez przepisy prawa (np. podatkowe, rachunkowe),  chyba, że dłuższy czas wynika z ich przechowywania na wypadek ewentualnych roszczeń, przez okres przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki. 

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.

 

7. LIVECHAT

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II a) niniejszej Polityki (Gino Rossi S.A.).

Twoje Dane Osobowe, które przekazujesz za pośrednictwem LiveChata umieszczonego na stronie internetowej Sklepu Internetowego są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) obsługi zapytania poprzez czat - podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora;
b) w zależności od treści komunikacji, podjęcie działań na Twoje żądanie przed zawarciem stosownej umowy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do podjęcia działań przed zawarciem umowy;
c) w zależności od treści Twoich wiadomości, działania marketingowe Administratora, spółek z naszej Grupy lub partnerów (podmioty wymienione w pkt 11 Polityki Cookies lub inne tzw. strony trzecie, z którymi współpracujemy np. przy łączonych promocjach dla Ciebie) – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora, spółek Grupy lub partnerów);

Pamiętaj, że z uwagi na prowadzoną przez naszą Grupę wspólną politykę promocji i rozwoju, Twoje Dane Osobowe mogą być w tym celu przetwarzane przez wszystkie spółki z naszej Grupy (koniecznie zapoznaj się z pkt IX poniżej);

d) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby skorzystać z funkcjonalności w postaci LiveChata (skutecznie komunikować się z nami).

Twoje dane co do zasady będziemy przetwarzać do czasu zakończenia komunikacji z Tobą, a w przypadku działań marketingowych - do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki. 

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.

 

8. TECHNICZNE POWIADOMIENIA O PRODUKTACH (NP. O DOSTĘPNOŚCI / CENIE)

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot wskazany w punkcie II a) niniejszej Polityki (Gino Rossi S.A.).

Twoje Dane Osobowe podane w związku z chęcią skorzystania z usługi w postaci powiadomienia o produktach, np. dostępności / cenie produktu są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) przesłanie powiadomienia – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność do wykonania umowy świadczenia usługi w postaci powiadomienia o produkcie;
b) działania marketingowe Administratora, spółek z naszej Grupy lub partnerów (podmioty wymienione w pkt 11 Polityki Cookies lub inne tzw. strony trzecie, z którymi współpracujemy np. przy łączonych promocjach dla Ciebie) – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (marketing własny Administratora, spółek z Grupy lub partnerów);

Pamiętaj, że z uwagi na prowadzoną przez naszą Grupę wspólną politykę promocji i rozwoju, Twoje Dane Osobowe mogą być w tym celu przetwarzane przez wszystkie spółki z naszej Grupy (koniecznie zapoznaj się z pkt IX poniżej);

c) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne, abyś otrzymał powiadomienie o dostępności produktu.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres konieczny do powiadomienia Cię o produkcie (okres ten może się różnić w zależności od wybranego przez Ciebie towaru), chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki. 

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.

 

9. ORGANIZACJA KONKURSÓW

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest organizator konkursu. W zależności od przypadku, może być nim zarówno podmiot wskazany w punkcie II a) (Gino Rossi S.A.) jak również wskazany w punkcie b) (MODIVO S.A.) niniejszej Polityki. W każdym przypadku Organizator konkursu zostanie wskazany wprost w treści regulaminu konkursu (on jest Administratorem).

W przypadku, gdy zdecydujesz się na wzięcie udziału w konkursie organizowanym przez Administratora, Twoje Dane Osobowe są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

a) przeprowadzenie konkursu, wyłonienie zwycięzców oraz wydanie nagród – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. wykonanie umowy, którą zawierasz przystępując do konkursu;
b) realizacja obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności wynikających z przepisów regulujących kwestie obowiązków podatkowych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
c) działania marketingowe Administratora, spółek z naszej Grupy lub partnerów (podmioty wymienione w pkt 11 Polityki Cookies lub inne tzw. strony trzecie, z którymi współpracujemy np. przy łączonych promocjach dla Ciebie) np. prezentowanie Ci reklam i ofert (rabatów), także dostosowywanych do Twoich zainteresowań w oparciu o profilowanie (w sposób uproszczony analizujemy Twoją aktywność dzięki czemu możemy lepiej dostosować się do określonych, ogólnych grup naszych Klientów, np. inne banery możemy kierować do mężczyzn, a inne do kobiet). Analiza Twojej aktywności może nam również posłużyć do tworzenia i prezentowania Ci dedykowanych Tobie reklam i ofert (rabatów) możliwie dostosowanych do Twoich preferencji, np. ich wynikiem może być bardzo korzystna, czasowa oferta obuwia skierowana do Ciebie na bazie Twojej historii zakupów oraz zachowań na naszej stronie. Nasze działania nie wpływają jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe. Podstawa prawna ww. działań: art. 6 ust. 1 lit f) RODO, tj. uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej;

d) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem– podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne, aby wziąć udział w organizowanym konkursie.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzców oraz wydania nagród, a w przypadku działań marketingowych – do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki. 

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.

 

10. BADANIE SATYSFAKCJI KLIENTÓW

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest podmiot przeprowadzający badanie satysfakcji. W zależności od przypadku, w szczególności czy badanie odbywa się w związku z funkcjonowaniem Sklepu internetowego, czy Klubu Gino Rossi, może być nim zarówno podmiot wskazany w punkcie II a) (Gino Rossi S.A.) jak również wskazany w punkcie b) (MODIVO S.A.)  niniejszej Polityki – w każdym przypadku będzie to wynikać z kierowanej do Ciebie korespondencji.

Twoje Dane Osobowe udostępnione nam w związku z badaniem Twojej satysfakcji ze świadczonych przez nas usług są lub mogą być przez nas przetwarzane w następujących celach:

a) badanie satysfakcji klientów (np. poprzez wykorzystanie różnego typu ankiet), ulepszenie Sklepu Internetowego, Klubu Gino Rossi, jakości oferowanych przez Administratora usług, jak również produktów i usług oferowanych przez spółki wchodzące w skład naszej Grupy – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora lub przez stronę trzecią;

b) ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń, które mogą powstać w ramach relacji między Tobą a Administratorem– podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora.

Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić Ci udział w badaniu satysfakcji.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres konieczny do przeprowadzenia badania satysfakcji oraz opracowanie i wdrożenie rozwiązań zmierzających do ulepszenia Sklepu Internetowego lub Klubu Gino Rossi lub innych usług, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. W każdym przypadku decyduje dłuższy termin przechowywania Danych Osobowych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki. 

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.

 

11. KLUB GINO ROSSI

Administratorem Twoich danych osobowych zebranych w związku z Twoim uczestnictwem w Klubie Gino Rossi jest podmiot wskazany w punkcie II a) niniejszej Polityki (Gino Rossi S.A.).

Twoje dane osobowe są nam potrzebne do prowadzenia dla Ciebie Klubu Gino Rossi - prezentowania Ci reklam, tworzenia ofert czy rabatów (także dostosowywanych do Twoich zainteresowań) - będą więc przetwarzane przez nas w szczególności w celu zawarcia umowy o przystąpienie do Klubu Gino Rossi oraz jej wykonywania (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Twoje dane osobowe na tej podstawie przetwarzamy w celach marketingowych Administratora, spółek z naszej Grupy lub partnerów (tzw. strony trzecie, z którymi współpracujemy np. przy łączonych promocjach dla Ciebie) – aby wysyłać do Ciebie atrakcyjne reklamy i oferty (rabaty).

Twoje dane mogą być również przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), czy w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas (dochodzenie ew. roszczeń i obrona przed roszczeniami stron i osób trzecich - art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeśli masz co najmniej 18 lat będziemy zapoznawać się z Twoimi preferencjami - np. poprzez analizę tego jak często korzystasz z karty klubowej, czy jakie produkty kupujesz w naszych sklepach stacjonarnych, możemy lepiej zrozumieć Twoje oczekiwania oraz dostosować się do Twoich potrzeb.

Im częściej będziesz korzystał z naszych usług i nabywał nasze produkty, tym lepsze promocje i niespodzianki będziemy mogli dla Ciebie przygotować. Brak Twojego uczestnictwa w Klubie Gino Rossi uniemożliwi nam takie działanie.

Dzięki korzystaniu przez nas z zaawansowanych technologii, nasze treści często będą opracowane lub wysłane do Ciebie przez nasz system w sposób zautomatyzowany, dzięki czemu będą najbardziej aktualne, a Ty będziesz mógł szybko się z nimi zapoznać.

Jeśli masz skończone 16 lat, ale nie jesteś jeszcze pełnoletni, możesz korzystać z Klubu Gino Rossi w ograniczonym zakresie – Twoją aktywność będziemy analizować jedynie w sposób uproszczony i na tej podstawie dostosowywać nasze działania (nie wpływają one jednak istotnie na Twoje decyzje np. zakupowe). Klub Gino Rossi zacznie przynosić Ci w pełni korzyści, w tym oparte na bardziej zaawansowanym profilowaniu, gdy skończysz 18 lat.

Pamiętaj, że z uwagi na prowadzoną przez naszą Grupę wspólną politykę promocji i rozwoju, Twoje Dane Osobowe mogą być powyższym zakresie przetwarzane przez wszystkie spółki z naszej Grupy (koniecznie zapoznaj się z pkt IX poniżej).

Jeśli chcesz dołączyć do Klubu Gino Rossi musisz mieć skończone 16 lat i podać dane wskazane w formularzu. Podanie danych jest dobrowolne jednak, jeśli ich nie podasz, nie będziesz mógł dołączyć do Klubu Gino Rossi.

Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres Twojego uczestnictwa w Klubie Gino Rossi, przy czym zostaną usunięte w każdym przypadku po trzech latach od Twojej ostatniej aktywności w Klubie Gino Rossi, chyba że przepisy prawa (np. podatkowe) będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych.

Informacje o odbiorcach Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie V niniejszej Polityki.

Informacje o ewentualnym przekazywaniu Twoich Danych Osobowych do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zostały szczegółowo opisane w punkcie VI niniejszej Polityki. 

Prawa jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich Danych Osobowych zostały szczegółowo opisane w punkcie VII niniejszej Polityki.

 

V. KTO MOŻE BYĆ ODBIORCĄ TWOICH DANYCH?

Każdorazowo katalog odbiorców Danych Osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika przede wszystkim z zakresu usług z jakich korzysta Klient.

Katalog odbiorców danych wynika również ze zgody Klienta, lub z przepisów prawa, oraz doprecyzowywany jest w wyniku działań podejmowanych przez niego w Sklepie Internetowym lub Klubie Gino Rossi.

W przetwarzaniu Danych Osobowych w ograniczonym zakresie mogą brać udział w szczególności podmioty, które technicznie pomagają sprawnie prowadzić Sklep Internetowy lub Klub Gino Rossi, w tym komunikację z naszymi Klientami (np. wspierają nas w wysyłaniu wiadomości e-mail, a w przypadku działań reklamowych – także w kampaniach marketingowych), dostawcy usług hostingu lub usług teleinformatycznych, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki Zamówień, podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub płatności kartą płatniczą w Sklepie Internetowym, firmy, które serwisują oprogramowanie, wspierają Administratora w kampaniach marketingowych, jak również dostawcy usług prawnych i doradczych.

Na powyższych zasadach Dane Osobowe Klienta mogą być przekazane również spółkom z naszej Grupy, wskazanym w pkt X poniżej.

Przede wszystkim w ramach działalności marketingowej (reklamowej) Administrator korzysta z usług podmiotów trzecich, które stosują w Sklepie Internetowym pliki cookies lub podobne technologie. Katalog tych podmiotów został szczegółowo wskazany w punkcie 11 Polityki Cookies, dostępnej pod adresem: https://www.gino-rossi.com/.

VI. CZY TWOJE DANE SĄ PRZEKAZYWANE RÓWNIEŻ DO PAŃSTW TRZECICH (SPOZA EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO)?

W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym podmiot  z nim współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem.

Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione przez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dokładamy wszelkich starań, żeby nasi partnerzy zapewniali odpowiedni poziom ochrony poprzez podjęcie dodatkowych zabezpieczeń bezpieczeństwa Danych Osobowych.

Klient ma prawo uzyskać kopię stosowanych przez Administratora zabezpieczeń dotyczących transferu Danych Osobowych do państwa trzeciego, kontaktując się z nami (dane kontaktowe w pkt II Polityki).

 

VII. JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ?

Każdemu Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do:

a) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa);
b) przenoszenia Danych Osobowych, które dostarczył Administratorowi i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
c) dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane lub ich kopii);
d) żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli Dane Osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
e) cofnięcia każdej wyrażonej Administratorowi zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem;
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go Danych Osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej (jeżeli nie ma innych ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania nadrzędnych wobec interesów Klienta). Jeżeli Dane Osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczącego go Danych Osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim – w takim wypadku Danych Osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

 

VIII. JAK ZABEZPIECZAMY TWOJE DANE?

Administrator uwzględniając stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Udostępnianie na zewnątrz informacji o stosowanych środkach technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzania, może osłabić ich skuteczność, przez co zagraża właściwej ochronie Danych Osobowych.

Administrator odpowiednio udostępnia np. następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione Danych Osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:

a) zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
b) certyfikat SSL na stronach Sklepu Internetowego, na których podawane są Dane Osobowe;
c) szyfrowanie danych służących do autoryzacji osoby korzystającej z funkcjonalności Sklepu Internetowego;
d) dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła.

 

IX. WSPÓLNA POLITYKA PROMOCJI I ROZWOJU NASZEJ GRUPY

Spółki, których listę znajdziesz w puncie X należą do jednej grupy kapitałowej. W celu zapewnienia wszystkim naszym Klientom jak najwyższego standardu oferowanych produktów i świadczonych usług, podjęliśmy działania uwspólniające niektóre procesy przetwarzania Danych Osobowych na poziomie całej Grupy.

W tym celu stworzyliśmy wspólną politykę promocji i rozwoju naszej Grupy. Dotyczy ona obszarów, w których w naszej ocenie wspólne czynności całej Grupy mają największą wartość dla naszych Klientów, tj.: działania marketingowe, analityczne i statystyczne, w tym oparte o profilowanie, które finalnie wpływają na podnoszenie jakości naszych produktów, a przede wszystkim na podnoszenie jakości obsługi naszych Klientów.

Już po nawiązaniu relacji z jedną spółką cała nasza Grupa ułatwi Ci dostęp do najciekawszych promocji, wybór najbardziej atrakcyjnych ofert zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych.

W zależności więc od tego, z którą spółką z naszej Grupy nawiązujesz relację, to ta spółka staje się Administratorem Twoich Danych Osobowych we wszystkich celach związanych z tą relacją. Z uwagi jednak na fakt, że prowadzimy wspólną politykę promocji i rozwoju, Administratorem Twoich Danych Osobowych w celach marketingowych, analitycznych i statystycznych (także opartych o profilowanie), w tym organizacyjnych oraz podnoszenia jakości naszych produktów i usług, staje się również cała nasza Grupa. W uproszczeniu - w tym wąskim zakresie stajesz się klientem całej naszej Grupy.

Chcemy jak najlepiej dopasować się do Twoich potrzeb i oczekiwań, dlatego spółki wchodzące w skład naszej Grupy mogą przetwarzać Twoje Dane Osobowe w tych celach. Dotyczy to w szczególności danych identyfikacyjnych Klientów spółek z Grupy, danych dotyczących korzystania z konkretnej oferty naszych spółek (np. historii zakupów), dotychczasowej komunikacji marketingowej, aktywności w narzędziach / platformach dostarczanych przez spółki (sklepy internetowe, aplikacje, itp.), przynależności i aktywności w programach lojalnościowych. Spółki z Grupy na bieżąco będą wymieniać się danymi osobowymi w tym zakresie.

Przykładowo, spółki mogą analizować m.in. to, o jakich promocjach otrzymałeś informacje w ramach newslettera tak aby otrzymywane informacje od innych spółek z Grupy nie powtarzały się. Pozwoli Ci to efektywnie skorzystać z jak największej ilości promocji, a komunikacja, którą będziesz otrzymywać, będzie czytelniejsza i lepiej dopasowana do Twoich potrzeb.

Podstawą prawną wspomnianych działań, w tym ich koordynacji na poziomie Grupy (wymiany danych) jest nasz prawnie uzasadniony interes (rozwój i promocja naszej Grupy, w tym marketing własny Administratora oraz spółek z Grupy - art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), który wynika z faktu, że jesteśmy jedną Grupą.  Pamiętaj, że zawsze możesz się sprzeciwić takim naszym działaniom (może to jednak wpłynąć na Twój komfort korzystania z usług).

Opisane działania cała Grupa lub poszczególne spółki (w zależności od Twojej aktywności) będą wykonywały do czasu wniesienia przez Ciebie wspomnianego sprzeciwu. Niektórych z opisanych działań zaprzestaniemy również, gdy nie będziemy mogli dalej przetwarzać Twoich Danych Osobowych jako naszego Klienta, odbiorcy newslettera (np. zrezygnujesz z usługi), czy członka jednego z naszych programów lojalnościowych (wypiszesz się z klubu). Niekiedy przepisy prawa mogą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych Danych Osobowych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W procesach, o których piszemy w tym puncie mogą nas wspierać podmioty, o których wspominaliśmy w punktach V i VI niniejszej Polityki. Są to informacje co do zasady wspólne dla całej Grupy (odnoszą się również do pozostałych spółek wymienionych poniżej).

Szczegółowe kwestie dotyczące na przykład tego, jak w praktyce może być realizowany marketing przez poszczególne spółki, znajdziesz w politykach prywatności dedykowanych dla każdej z nich (wskazaliśmy je w puncie X poniżej). Znajdziesz w nich również inne informacje dotyczące Twoich danych (przy czym oczywiście podejście do ochrony i przetwarzania Danych Osobowych wszystkie spółki z Grupy mają co do zasady tożsame).

 

X. JAKIE PODMIOTY WCHODZĄ W SKŁAD NASZEJ GRUPY?

Do Grupy wchodzą spółki:

a) MODIVO S.A. z siedzibą w Zielonej Górze (ul. Nowy Kisielin-Nowa 9, 66-002 Zielona Góra), Polityka prywatności dostępna pod linkiem https://modivo.pl/b/polityka-prywatnosci, kontakt: [email protected];
b) GINO ROSSI S.A. z siedzibą w Słupsku (ul. Owocowa 24, 76-200 Słupsk), Polityka prywatności dostępna pod linkiem https://www.gino-rossi.com/polityka-prywatnosci, kontakt: [email protected];
c) CCC S.A. (Polkowice, ul. Strefowa 6, 59-101); Polityka prywatności dostępna pod linkiem https://ccc.eu/pl/polityka-prywatnosci, kontakt: [email protected];
d) DEEZEE sp.  z o.o. (ul. Krakowska 87, 32-050 Skawina) Polityka prywatności dostępna pod linkiem https://deezee.pl/polityka_prywatnosci, kontakt: [email protected];

 

XI. CZY NINIEJSZA POLITYKA MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONA I JAK SIĘ O TYM DOWIESZ?

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę. Każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu Internetowego informację o takiej zmianie. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

 

XII. OD KIEDY OBOWIĄZUJE NINIEJSZA WERSJA POLITYKI?

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 01.12.2020 r.

 

 


Treść poniższego dokumentu jest dostępna w formacie PDF. Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF można pobrać ze strony producenta.

 

POLITYKA COOKIES SKLEPU INTERNETOWEGO GINO ROSSI

 

I. Z JAKIM DOKUMENTEM MASZ DO CZYNIENIA?
II. PLIKI COOKIES

1. KOGO DOTYCZĄ PLIKI COOKIES?
2. Z JAKIEJ TECHNOLOGII KORZYSTAMY?
3. CZYM SĄ PLIKI COOKIES?
4. CZY PLIKI COOKIES ZBIERAJĄ TWOJE DANE OSOBOWE?
5. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ STOSUJEMY PLIKI COOKIES?
6. DO CZEGO UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES?
7. CZY MOŻESZ SIĘ SPRZECIWIĆ WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI POCHODZĄCYCH Z PLIKÓW COOKIES?
8. JAKIEGO RODZAJU PLIKI COOKIES SĄ PRZEZ NAS UŻYWANE I CZY SĄ ONE SZKODLIWE?
9. JAK DŁUGO INFORMACJE ZEBRANE PRZEZ PLIKI COOKIES BĘDĄ PRZECHOWYWANE?
10. PLIKI COOKIES WYKORZYSTYWANE W SKLEPIE INTERNETOWYM
11. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH (THIRD PARTY COOKIES)
12. JAK USUNĄĆ / ZABLOKOWAĆ PLIKI COOKIES?
13. JAKIE KONSEKWENCJE BĘDZIE MIAŁO USUNIĘCIE LUB ZABLOKOWANIE PLIKÓW COOKIES?

III. CZY NINIEJSZA POLITYKA MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONA I JAK SIĘ O TYM DOWIESZ?
IV. OD KIEDY OBOWIĄZUJE NINIEJSZA WERSJA POLITYKI?

 

I. Z JAKIM DOKUMENTEM MASZ DO CZYNIENIA?

Niniejsza polityka plików cookies i podobnych technologii Sklepu Internetowego („Polityka”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Sklepu Internetowego (nie jest umową ani regulaminem). Celem Polityki jest jasne zaprezentowanie zasad funkcjonowania Sklepu Internetowego w zakresie działania i stosowania plików cookies lub podobnych technologii.

Sklep Internetowy prowadzony jest przez Gino Rossi S.A.

W dalszej części dokumentu jako Administratora należy więc rozumieć spółkę Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku, adres: ul. Owocowa 24, 76-200 Słupsk (adres stanowi adres do doręczeń), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego  Rejestru  Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000043459, REGON: 771479103, NIP: 839020228, kapitał zakładowy 85 416 547,50 zł opłacony w całości.

Kontakt z Gino  Rossi  S.A  jest możliwy pod ww. adresem, adresem poczty elektronicznej:  [email protected] lub numerem telefonu: (+48) 59 842 26 08 - opłata jak za połączenie standardowe wg cennika właściwego operatora.

Z inspektorem ochrony danych możesz skontaktować się poprzez e-mail:  [email protected].

Administrator należy do szerszej Grupy kapitałowej (aktualną listę podmiotów, które ją tworzą znajdziesz w punkcie X Polityki Prywatności). Spółki wchodzące w jej skład podejmują działania, które mają zapewnić Ci maksymalny komfort korzystania z naszych produktów i usług.

Czasami oznacza to przypisanie niektórych czynności innym, wybranym spółkom z Grupy, a niekiedy podejmowanie działań wspólnie przez całą Grupę (jak na przykład nasza wspólna polityka promocji i rozwoju, opisana w punkcie IX Polityki Prywatności). Wynika to przede wszystkim z kwestii administracyjnych i organizacyjnych, a finalnie ma służyć zapewnieniu Tobie jak najlepszych doświadczeń zakupowych w naszych sklepach i podczas korzystania z naszych innych usług.

W zakresie w jakim informacje zebrane przez pliki cookies służą świadczeniu usługi prowadzenia konta, newsletter, komunikacji webpush lub mają związek z Twoim członkostwem w Klubie Gino Rossi, za Administratora powinieneś traktować także Gino Rossi S.A.

 

II. PLIKI COOKIES

1. KOGO DOTYCZĄ PLIKI COOKIES?

Administrator stosuje w ramach Sklepu Internetowego (przez co rozumie także Aplikację, w przypadku jej uruchomienia) technologię plików cookies lub funkcjonalności do niej zbliżone. Każda osoba odwiedzająca Sklep Internetowy niezależnie od tego czy jest jego Klientem („Osoba Odwiedzająca”) ma możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies, a następnie wyrażenia stosownej zgody. W zależności od wybranego zakresu stosowania technologii plików cookies, za jej pośrednictwem mogą być zbierane informacje o Osobie Odwiedzającej, np. o sposobie korzystania ze Sklepu Internetowego, zainteresowaniach danej Osoby Odwiedzającej, czy też wyświetlania określonych reklam.

 

2. Z JAKIEJ TECHNOLOGII KORZYSTAMY?

W Sklepie Internetowym wykorzystywana jest technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji na komputerze, bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci (w szczególności z wykorzystaniem plików cookies lub rozwiązań pokrewnych), w celu zapewnienia maksymalnego komfortu podczas korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w celach statystycznych, oraz identyfikacji nadużyć typu ad fraud oraz dla dostosowania do zainteresowań Osoby Odwiedzającej prezentowanych treści reklamowych Administratora, spółek z naszej Grupy kapitałowej i partnerów (podmioty wymienione w pkt 11 Polityki Cookies lub inne tzw. strony trzecie, z którymi współpracujemy np. przy łączonych promocjach dla Ciebie).

Każda Osoba Odwiedzająca ma możliwość określenia zakresu stosowania odpowiednich plików cookies (np. służących marketingowi) i wyrażenia stosownej zgody. W zależności od tego na jaki zakres wykorzystania technologii plików cookies Osoba Odwiedzająca wyrazi zgodę, pliki cookies mogą automatycznie zbierać różne dane dotyczące aktywności Osoby Odwiedzającej w Internecie, a także informację o lokalizacji używanego urządzenia (jeżeli pozwala na to wybrany zakres stosowania plików cookies i ew. wyrażona zgoda).

W związku z tym, że Administrator może wykorzystywać rozwiązania o funkcjonalności zbliżonej do plików cookies - poniższe zapisy Polityki należy odnosić odpowiednio również do tych technologii.

 

3. CZYM SĄ PLIKI COOKIES?

Plik cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Osoby Odwiedzającej (zazwyczaj na twardym dysku komputera lub w urządzeniu mobilnym). Przechowuje się w nim informacje, których Sklep Internetowy może potrzebować, aby dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Osobę Odwiedzającą i aby zbierać dane statystyczne dotyczące Sklepu Internetowego (np. na temat tego, które strony były odwiedzane, jakie elementy są pobierane) oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych, czy kraju pochodzenia Osoby Odwiedzającej. W przypadku uruchomienia Aplikacji - technologia przechowująca i uzyskująca dostęp do identyfikatora Osoby Odwiedzającej umożliwia działanie Aplikacji w trybie off-line oraz zapisywanie preferencji niezalogowanej Osoby Odwiedzającej. Aplikacja przechowuje aktualny identyfikator Osoby Odwiedzającej do momentu np. zalogowania się przez nią w Aplikacji, zmiany witryny Aplikacji na Sklep Internetowy działający w innym państwie lub odinstalowania (usunięcia) Aplikacji z urządzenia mobilnego.

 

4. CZY PLIKI COOKIES ZBIERAJĄ TWOJE DANE OSOBOWE?

Gdy Osoba Odwiedzająca korzysta ze Sklepu Internetowego lub Aplikacji ma ona możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies, a następnie wyrażenia stosownej zgody odpowiadającej wybranemu zakresowi. W zależności od tego na jaki zakres stosowania technologii plików cookies Osoba Odwiedzająca wyraziła zgodę, pliki cookies zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację Osoby Odwiedzającej). Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą - przypisanie pewnych zachowań konkretnej Osobie Odwiedzającej, np. poprzez powiązanie ich z danymi podanymi przy rejestracji Konta w Sklepie Internetowym - a tym samym zostać uznane za dane osobowe. Dotyczy to w szczególności plików cookies, na których stosowanie Osoba Odwiedzająca wyraziła zgodę podczas korzystania ze Sklepu Internetowego (np. cookies marketingowe, które pomagają nam lepiej dostosować się do potrzeb naszych Klientów).

W stosunku do informacji zbieranych przez pliki cookies, które mogą zostać powiązane z konkretną osobą, zastosowanie znajdują postanowienia Polityki Prywatności , w szczególności dotyczące praw osoby, której dane dotyczą, odbiorców danych oraz ich przekazywania do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

Informacja dotycząca zasad stosowania plików cookies, w tym także możliwość wyboru zakresu stosowania technologii plików cookies i wyrażenia stosownej zgody, jest również udostępniana w treści klauzuli informacyjnej wyświetlanej przede wszystkim podczas pierwszej wizyty w Sklepie Internetowym (tzw. baner plików cookies).

 

5. NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ STOSUJEMY PLIKI COOKIES?

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem plików cookies, za wyjątkiem sytuacji gdy jest to konieczne dla zapewnienia prawidłowego działania Sklepu Internetowego oraz realizacji jego kluczowych funkcji (dostarczenia Ci usługi świadczonej drogą elektroniczną w tym zakresie, kiedy to bazujemy na przepisie prawa - art. 173 ust. 3 pkt 2 prawa telekomunikacyjnego), jest możliwe wyłącznie na podstawie zgody Osoby Odwiedzającej. W zależności od aktualnie wdrożonych i udostępnionych rozwiązań i możliwości technicznych, wybór zakresu stosowania technologii plików cookies oraz ewentualne wyrażenie stosownej zgody może być możliwe przede wszystkim podczas pierwszej wizyty w Sklepie Internetowym z poziomu banera plików cookies, który pojawia się w widocznym i łatwo dostępnym miejscu. W takim wypadku Osoba Odwiedzająca może w każdej chwili zmienić wybrany zakres stosowania technologii plików cookies w Ustawieniach na naszej stronie (ale niektóre części Sklepu Internetowego mogą wtedy nie działać prawidłowo). Standardowo – stosowanie poszczególnych rodzajów cookies może zostać zablokowane również z poziomu przeglądarek internetowych (opisujemy to szczegółowo w dalszej części dokumentu). Ewentualne wycofanie zgody na cookies nie wpływa na zgodność z prawem dokonanych czynności.

W zakresie, w jakim pliki cookies będą zawierać Twoje dane osobowe, podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora lub strony trzeciej (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jakim jest identyfikacja nadużyć typu ad fraud, potrzeba zapewnienia najwyższej jakości treści prezentowanych przez Administratora poprzez ich dostosowanie do preferencji Osób Odwiedzających oraz marketing - w tym bezpośredni - produktów i usług Administratora, spółek z naszej Grupy kapitałowej lub partnerów (podmioty wymienione w pkt 11 Polityki Cookies lub inne tzw. strony trzecie, z którymi współpracujemy np. przy łączonych promocjach dla Ciebie), przy czym co do zasady w takim wypadku partnerzy nie biorą udziału w przetwarzaniu danych Klienta. Z drugiej strony, w zakresie w jakim również partnerzy Administratora mogą mieć bezpośredni dostęp do tych informacji – podstawą prawną takiego przetwarzania będzie prawnie uzasadniony interes realizowany przez partnerów lub wyrażona przez Osobę Odwiedzającą dobrowolna zgoda.

W zakresie w jakim funkcjonalności i dane osobowe zebrane przez pliki cookies są konieczne do prawidłowego świadczenia Osobie Odwiedzającej usług w ramach Sklepu Internetowego – podstawa przetwarzania takich informacji może być również rozważana w kontekście konieczności wykonania umowy, którą zawierasz decydując się na korzystanie z naszej strony internetowej (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Niekiedy może się zdarzyć, że pliki cookies umożliwią nam komunikację z Tobą w celach marketingowych, o których piszemy powyżej np. w ramach webpush (tj. za pośrednictwem przeglądarki). W takim przypadku podstawą takiego naszego działania jest dodatkowa, dobrowolna zgoda na taką komunikację, którą zawsze możesz wycofać, jednak bez wpływu na legalność naszego dotychczasowego działania.

 

6. DO CZEGO UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES?

Pliki cookies stosowane są przede wszystkim, aby zapewnić prawidłowe działanie naszego Sklepu Internetowego, a także realizację jego kluczowych funkcji.

Niezależnie od powyższego, w zależności od tego na jaki zakres stosowania technologii plików cookies Osoba Odwiedzająca wyrazi zgodę, pliki cookies mogą także ułatwić Osobie Odwiedzającej korzystanie ze Sklepu Internetowego, przykładowo, poprzez „zapamiętanie” podanych raz informacji, tak aby nie musiała ona za każdym razem ich podawać, jak również mogą służyć dostosowaniu jego zawartości, w tym prezentowanych reklam, do jej preferencji.

Pliki cookies mogą również służyć zwiększeniu bezpieczeństwa Sklepu Internetowego poprzez pomoc w zwalczaniu nadużyć (ad fraud) oraz użyteczności i personalizacji zawartości Sklepu Internetowego, w tym prezentowania (również za pośrednictwem przeglądarki – np. webpush), tworzenia, przyznawania i realizacji reklam, ofert lub promocji (rabatów) dedykowanych danej Osobie Odwiedzającej zgodnie na przykład z jej zainteresowaniami oraz jej lokalizacją (przy czym celem tych działań nie jest wywołanie wobec Osoby Odwiedzającej skutków prawnych lub istotne wpłynięcie na jej decyzje).

W zależności od wybranego przez Osobę Odwiedzającą zakresu stosowania technologii plików cookies oraz wyrażonej zgody, za pomocą technologii plików cookies stosowanej w Sklepie Internetowym możliwe jest zapoznawanie się przez Administratora z preferencjami Osoby Odwiedzającej - np. poprzez analizę tego jak często odwiedza Sklep Internetowy. Analiza zachowań w Internecie pomaga lepiej zrozumieć zwyczaje i oczekiwania Osób Odwiedzających oraz dostosować się do ich potrzeb i zainteresowań. Dzięki tej technologii możliwe jest zaprezentowanie Osobom Odwiedzającym reklam dopasowanych do ich potrzeb i zainteresowań (przykładowo reklama wynikająca z przeglądania w ostatnim okresie tylko obuwia w kategorii „półbuty”) oraz przygotowanie lepszych promocji i ofert. Treści reklamowe mogą być także dopasowane do lokalizacji urządzenia, z którego korzysta Osoba Odwiedzająca, jeżeli pozwala na to wybrany zakres stosowania plików cookies i wyrażona zgoda.

Z uwagi na prowadzoną przez naszą Grupę kapitałową wspólną politykę promocji i rozwoju, dane osobowe Osób Odwiedzających mogą być w powyższych celach (jak również analitycznych i statystycznych) przetwarzane przez wszystkie spółki z naszej Grupy (koniecznie zapoznaj się z pkt IX Polityki Prywatności).

W oparciu o pliki cookies Administrator może się także posługiwać technologią pozwalającą na dotarcie z przekazem reklamowym do Osób Odwiedzających, które wcześniej odwiedziły Sklep Internetowy, podczas korzystania przez nie z innych stron internetowych.

 

7. CZY MOŻESZ SIĘ SPRZECIWIĆ WYKORZYSTYWANIU INFORMACJI POCHODZĄCYCH Z PLIKÓW COOKIES?

Osoba Odwiedzająca może sprzeciwić się działaniom Administratora opartym na danych osobowych pochodzących z plików cookies w  celach opisanych powyżej, w zakresie w jakim podstawą działań Administratora jest prawnie uzasadniony interes (takie sytuacje precyzujemy powyżej).

Dodatkowo, w każdej chwili Osoba Odwiedzająca może zmienić zakres stosowania technologii plików cookies i wycofać wcześniej wyrażoną zgodę- nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem działań, których dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem oraz prowadzenia komunikacji, na którą uzyskaliśmy dodatkowe zgody (np. webpush).

W razie wątpliwości co do zakresu stosowania plików cookies oraz wykorzystywania informacji pozyskanych przy ich użyciu możesz się skontaktować z Administratorem – dane kontaktowe znajdują się w pkt I Polityki. 

 

8. JAKIEGO RODZAJU PLIKI COOKIES SĄ PRZEZ NAS UŻYWANE I CZY SĄ ONE SZKODLIWE?

Pliki cookies wykorzystywane w Sklepie Internetowym nie są szkodliwe ani dla Osoby Odwiedzającej ani dla komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez nią. W Sklepie Internetowym używane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym Osoby Odwiedzającej do momentu wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) oraz stałe, które pozostają na urządzeniu Osoby Odwiedzającej przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej.

 

9. JAK DŁUGO INFORMACJE ZEBRANE PRZEZ PLIKI COOKIES BĘDĄ PRZECHOWYWANE?

W zależności przede wszystkim od celów i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych zebranych przez pliki cookies, mogą one być przechowywane przez zróżnicowany okres. W przypadku komunikacji webpush – będzie ona prowadzona co do zasady do czasu zrezygnowania przez Ciebie tej formy kontaktu z nami (wycofanie zgody).

Zebrane przez pliki cookies dane osobowe dotyczące Osoby Odwiedzającej niebędącej Klientem Sklepu Internetowego lub którejkolwiek ze spółek z naszej Grupy kapitałowej (tj. która w szczególności nie złożyła zamówienia, nie zarezerwowała produktu, nie posiada konta, jak również nie korzysta z innych usług oferowanych przez spółki z Grupy), będą przechowywane do czasu wniesienia sprzeciwu. Administrator może usunąć dane osobowe, jeśli przez 3 lata nie zostaną one wykorzystane do celów marketingowych lub innych prawnie uzasadnionych (jak analizy statystyczne) chyba, że przepisy prawa będą zobowiązywać Administratora do dłuższego przetwarzania danych osobowych.

Część danych osobowych może być przechowywana dłużej na wypadek, gdyby Osoba Odwiedzająca miała wobec Administratora jakiekolwiek roszczenia lub w celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub obrony przed roszczeniami (również osób trzecich), przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

W każdym wypadku decyduje dłuższy termin przechowywania danych osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Polityce Prywatności.

 

10. PLIKI COOKIES WYKORZYSTYWANE W SKLEPIE INTERNETOWYM

RODZAJOPISCZAS WYGAŚNIĘCIA
PAGECACHE_ENVPotrzebne do wyświetlenia Osobie Odwiedzającej poprawnej wersji strony.1 dzień
frontendPrzechowuje identyfikator sesji Osoby Odwiedzającej w Sklepie Internetowym.1 dzień
snowmessagePotrzebny do wyświetlania komunikatów w sklepie.
Ciasteczko zawiera datę kiedy w systemie pojawił się komunikat dla użytkownika. Po ustawieniu ciasteczka przeglądarka użytkownika odpytuje sklep o treść komunikatów i wyświetla je użytkownikowi.
Ciasteczko jest kasowane po pobraniu komunikatów.
do zamknięcia przeglądarki
snow_cache_timestamp_[id-sklepu]Służy do sprawdzenia czy dane w przeglądarce Osoby Odwiedzającej wymagają zaktualizowania. W tym cookie jest przechowywana data wygenerowania szczegółów strony, przechowywanych przez przeglądarkę Osoby Odwiedzającej (takich jak np. Koszyk, odnośniki związane z obsługą Konta).do zamknięcia przeglądarki
storePozwala na uruchomienie odpowiedniej wersji Sklepu Internetowego.do zamknięcia przeglądarki
cookies_acceptedTworzone w momencie zapoznania się z komunikatem o stosowaniu plików cookies przez stronę. Potrzebny do ukrycia komunikatu dla Osób Odwiedzających, które już zapoznały się z komunikatem.365 dni
userCountryPrzechowuje informację o kraju Osoby Odwiedzającej, uzyskaną na podstawie lokalizacji adresu IP.365 dni
geo_store_switch_popup[kod-kraju]Gdzie [kod-kraju] to kod kraju jaki został rozwiązany z adresu IP użytkownika. Ciasteczko określa czy wyświetlono popup z sugestią zmiany sklepu na odpowiedni dla lokalizacji adresu IP użytkownika. Powiązane z ciasteczkiem userCountry.365 dni
ygcZawiera kod identyfikujący Osobę Odwiedzającą na potrzeby marketingu.365 dni

Tabela podlega bieżącej aktualizacji pod kątem wykorzystywanych przez Administratora narzędzi. Dokładamy wszelkich starań, by tabela uwzględniała wszystkie aktualnie wykorzystywane przez nas pliki cookies. Zawsze będą to jednak pliki cookies wykorzystywane do analogicznych celów jakie znajdziesz w tabeli. Jeśli chcesz być na bieżąco z wykazem stosowanych przez nas plików cookies zalecamy regularne sprawdzanie aktualnej treści polityki.

 

11. PLIKI COOKIES PODMIOTÓW TRZECICH (THIRD PARTY COOKIES)

Stosowane przez Administratora pliki cookies służą przede wszystkim optymalizacji obsługi Osoby Odwiedzającej podczas korzystania ze Sklepu Internetowego. Administrator współpracuje jednak z innymi firmami, które dostarczają narzędzia pomagające zwalczać nadużycia typu ad fraud oraz w zakresie prowadzonej przez nie działalności marketingowej (reklamowej). Na potrzeby tej współpracy przeglądarka lub inne oprogramowania zainstalowane na urządzeniu Osoby Odwiedzającej, zapisują również pliki cookies pochodzące od podmiotów prowadzących taką działalność marketingową, które mogą stać się administratorami danych osobowych Osoby Odwiedzającej lub działać jako współadministratorzy danych osobowych wraz z Administratorem. Pliki cookies wysyłane przez te podmioty mają zapewnić bezpieczeństwo korzystania ze Sklepu Internetowego oraz prezentowanie Osobie Odwiedzającej wyłącznie tych reklam, które odpowiadają jej indywidualnym zainteresowaniom i potrzebom. W ocenie Administratora wyświetlanie spersonalizowanej reklamy jest dla Osoby Odwiedzającej bardziej atrakcyjne niż reklama pozostająca bez związku z jej potrzebami. Bez tych plików nie byłoby to możliwe, gdyż to firmy współpracujące z Administratorem dostarczają treści reklamowe do Osób Odwiedzających.

W ramach działalności marketingowej Administrator korzysta z usług następujących podmiotów, które stosują w Sklepie Internetowym pliki cookies:

PodmiotLink do informacji o zasadach zachowania prywatności
Awinhttps://www.awin.com/pl/rodo
CJ 
Convertiserhttps://convertiser.com/pl/polityka_prywatnosci/
Criteohttps://www.criteo.com/privacy/
DoubleClick Floodlighthttps://policies.google.com/privacy?gl=pl
https://support.google.com/searchads/answer/7298761?hl=pl
Facebookhttps://www.facebook.com/privacy/explanation
Glami 
Google Adshttps://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl
Google Analyticshttps://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008
https://policies.google.com/privacy
Google Conversion Linkerhttps://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008
https://policies.google.com/privacy
Google Optimizehttps://policies.google.com/?hl=en
Heureka 
Hotjarhttps://www.hotjar.com/legal/policies/privacy
https://www.hotjar.com/legal/compliance/gdpr-commitment
LiveChathttps://www.livechatinc.com/legal/privacy-policy/
https://www.livechatinc.com/legal/gdpr-faq/
Pingdomhttps://www.solarwinds.com/legal/privacy
https://www.solarwinds.com/cookies
RTB Househttps://www.rtbhouse.com/privacy-center/website-privacy-policy/
https://www.rtbhouse.com/privacy-center/services-privacy-policy/
Sklikhttps://o.seznam.cz/ochrana-udaju/
Speedcurvehttps://speedcurve.com/terms/
Stileohttps://stileo.it/static/privacy
Stylighthttps://about.stylight.com/privacy-policy-en_US
Synerisehttps://synerise.com/resources/privacy-policy
Tradedoublerhttps://www.tradedoubler.com/pl/privacy-policy/
Trustedshophttps://www.trustedshops.pl/dane-firmy-ochrona-danych/
WPhttps://onas.wp.pl/poufnosc.html
Zopimhttps://www.smartsupp.com/help/privacy/

Więcej informacji na temat plików cookies wspomnianych podmiotów oraz relacji z Administratorem znajduje się w ich politykach prywatności.

 

12. JAK USUNĄĆ / ZABLOKOWAĆ PLIKI COOKIES?

Osoba Odwiedzająca może zmienić sposób korzystania z plików cookies zarządzając zakresem stosowania technologii plików cookies oraz wyrażoną zgodą w ramach Ustawień na naszej stronie (w zależności od aktualnych rozwiązań wprowadzonych przez Administratora) lub poprzez zmianę ustawienia przeglądarki.

W przypadku korzystania z ustawień przeglądarki sposób usunięcia różni się w zależności od używanej przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie usunięcia cookies powinny się znajdować w zakładce „Pomoc” wybranej przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies nie jest tożsame z usunięciem danych osobowych przez Administratora uzyskanych za pośrednictwem plików cookies.

Przykładowo w przeglądarce Internet Explorer pliki cookies można modyfikować z poziomu: Narzędzia -> Opcje internetowe -> Prywatność; w przeglądarce Mozilla Firefox: Narzędzia -> Opcje -> Prywatność; natomiast w przeglądarce Google Chrome: Ustawienia -> Pokaż ustawienia zaawansowane -> Prywatność -> Ustawienia witryn -> Pliki cookie i dane stron. Ścieżki dostępu mogą różnić się w zależności od wykorzystywanej wersji przeglądarki.

Szczegółowe informacje o zarządzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym można znaleźć w podręczniku użytkownika/instrukcji obsługi danego telefonu lub urządzenia mobilnego.

Możliwe jest również zablokowanie ciasteczek podmiotów trzecich z jednoczesną akceptacją plików cookies stosowanych bezpośrednio przez Administratora (opcja „blokuj ciasteczka witryn zewnętrznych podmiotów”).

 

13. JAKIE KONSEKWENCJE BĘDZIE MIAŁO USUNIĘCIE LUB ZABLOKOWANIE PLIKÓW COOKIES?

W przypadku plików cookies, których celem jest ułatwienie lub usprawnienie korzystania ze Sklepu Internetowego, ograniczenie ich stosowania w danym urządzeniu może mieć wpływ na funkcjonowanie Sklepu Internetowego, przykładowo może wiązać się z brakiem możliwości podtrzymywania sesji logowania, a w niektórych przypadkach może także znacznie utrudnić korzystanie ze Sklepu Internetowego.

 

III. CZY NINIEJSZA POLITYKA MOŻE ZOSTAĆ ZMIENIONA I JAK SIĘ O TYM DOWIESZ?

Administrator może w przyszłości zmienić Politykę. Każdorazowo umieści w ramach strony Sklepu Internetowego informację o takiej zmianie. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki będzie się pojawiać z nową datą.

 

IV. OD KIEDY OBOWIĄZUJE NINIEJSZA WERSJA POLITYKI?

Niniejsza wersja Polityki obowiązuje od dnia 01.12.2020 r.